За Европол

Помагаме за по-голяма сигурност в Европа

Европол е правоприлагащата агенция на Европейския съюз. Основната ни цел е да допринесем за по-голяма сигурност в Европа в полза на всички граждани на ЕС.

Агенцията, чието седалище е в Хага, Нидерландия, помага на 27-те държави — членки на ЕС, в борбата им срещу тежката международна престъпност и тероризма. Освен това Агенцията си сътрудничи с много партньорски държави извън ЕС, както и с международни организации.

Широкомащабните престъпни и терористични мрежи представляват значителна заплаха за вътрешната сигурност на ЕС и за безопасността и поминъка на гражданите му. Най-значимите заплахи за сигурността произтичат от:

Нараства и значението на нови опасности като киберпрестъпността и трафика на хора. Мрежите, отговорни за престъпленията във всяка от тези области, са способни да се възползват бързо от нови възможности и да избягват традиционните мерки за правоприлагане.

Единствени по рода си услуги

Нашето положение в основата на европейските структури за сигурност ни позволява да предлагаме уникален набор от услуги и да изпълняваме функциите на:

 • център за подпомагане на операциите по правоприлагане;
 • център за обмен на информация за престъпни дейности;
 • център за специализирани познания в областта на правоприлагането.

Анализът е централен елемент от нашата дейност. За нас работят около 100 анализатори на престъпността, които са сред най-добре обучените в Европа. Те подпомагат всекидневно разследвания на правоприлагащите органи на държавите членки чрез най-съвременни инструменти.

За да предостави на своите партньори по-задълбочена информация за престъпленията, по които работи, Европол изготвя редовни оценки, съдържащи изчерпателни и прогнозни анализи на престъпността и тероризма в ЕС, а именно:

Европол в цифри

 • Повече от 1000 служители
 • 220 служители за връзка на Европол
 • Около 100 анализатори на престъпността
 • Подпомагаме повече от 40 000 международни разследвания всяка година

Read more

Чрез изготвянето на тези доклади и по други начини Европол изпълнява функциите на център на ЕС за специализирани познания, като предоставя централизирана платформа за експерти в областта на правоприлагането от държавите членки. Международните престъпни и терористични групи разгръщат дейността си в целия свят и използват най-модерни технологии. За да гарантира ефективни и координирани ответни действия, Европол трябва да поддържа същото ниво на гъвкавост и иновативност и да си осигури възможността да използва най-съвременни методи и инструменти. С оглед на това структурата на Агенцията включва редица специализирани органи и специално разработени системи.

Те включват:

Специализираните системи, които осигуряват бързодействащи и защитени функции за съхранение, търсене, онагледяване и свързване на информация, представляват набор от усъвършенствани инструменти за борба с престъпността, който включва:

 • FIU.net — децентрализирана и усъвършенствана компютърна система, която функционира в помощ на усилията на звената за финансово разузнаване в ЕС за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма;
 • приложението за мрежа за защитен обмен на информация (SIENA) — модерна платформа, която обезпечава комуникационните потребности на правоприлагащите органи в ЕС;
 • платформа на Европол за експерти (EPE) — защитена интернет платформа за сътрудничество между специалисти, работещи в различни области, свързани с правоприлагането;
 • информационна система на Европол — справочна система, съдържаща данни за престъпления, физическите лица, замесени в тях, и други свързани данни.
   

Европол е оперативен център с високо ниво на сигурност, който функционира в непрекъснат режим: 24 часа на ден, 7 дни седмично.

Служителите на Европол са винаги в готовност да пътуват при кратко предизвестие и да предоставят подкрепа чрез нашия мобилен офис. Нашето съдействие на място се търси и във връзка с борбата срещу незаконните наркотици, като разполагаме с напълно компетентен екип, който съдейства на място при разбиване на лаборатории за производство на синтетични наркотици.

Събирането, анализът и разпространението на тази информация е свързано с обмен на големи обеми лични данни. Европол поддържа и спазва най-високи стандарти за защита и сигурност на данните.

Тъй като Европол разполага с гъвкав капацитет за ответни действия, всяка година ние пренасочваме вниманието си към различни области на престъпна и терористична дейност в зависимост от потребностите. Основните ни приоритети обаче са относително стабилни, като отразяват дейността на международните престъпни и терористични групи. През годините натрупахме значителен опит в борбата с трафика на наркотици, мрежите за незаконна миграция и трафик на хора, незаконния трафик на превозни средства, киберпрестъпността, изпирането на пари и фалшифицирането на парични знаци. Европол е основната служба на ЕС за борба с фалшифицирането на еврото.

Агенцията осъществява отлично сътрудничество с партньорски организации в областта на правоприлагането в Европа и извън нея. Освен това тя се гордее със своите механизми за отчетност, които са сред най-ефективните и прозрачните в света.

Приветстваме интереса на обществеността към нашата работа и сме убедени, че този уебсайт ще предостави на читателите нагледна информация за нашите дейности,за отговорния начин, по който се изпълняват, и за тяхното значение за по-голяма сигурност в Европа.

Мандат

Европол оказва съдействие на правоприлагащите органи в ЕС за изпълнение на дейности за борба с престъпността във всички области, включени в мандата на Агенцията.

Оперативни дейности

Тези дейности имат за цел борба срещу:

 • незаконните наркотици;
 • трафика на хора;
 • организираната незаконна имиграция;
 • киберпрестъпността;
 • престъпленията срещу интелектуалната собственост;
 • контрабандата на цигари;
 • фалшифицирането на еврото;
 • измамите с ДДС;
 • изпирането на пазари и проследяването на активи;
 • мобилните организирани престъпни групи;
 • престъпните банди мотоциклетисти;
 • тероризма.

Управление и контрол

Европол се отчита на равнище ЕС пред Съвета по правосъдие и вътрешни работи. Съветът упражнява основните правомощия за контрол и насочване на дейността на Европол. Той назначава заедно с Европейския парламент Директора и заместник-директорите и одобрява бюджета на Европол (част от общия бюджет на ЕС). Съветът може също така да приема, заедно с Европейския парламент, регламенти, свързани с дейността на Европол. Всяка година Съветът изпраща на Европейския парламент специален доклад за дейността на Европол.

 

Организационна структура

Европол се оглавява от изпълнителен директор, който изпълнява функциите на юридически представител на Агенцията и се назначава от Съвета на Европейския съюз. Настоящият изпълнителен директор на Европол е Катрин де Бол, която встъпи в длъжност през май 2018 г.

Работата ѝ се подпомага от трима заместник изпълнителни директори:

Членовете на персонала на Европол имат различен професионален опит и са от различни националности.

На 1 януари 2010 г. Европол получи статут на агенция на ЕС. На 1 май 2017 г. Европол получи официалното наименование Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането след влизането в сила на новия регламент за дейността ѝ.

Новият регламент беше приет на 11 май 2016 г., когато Европейският парламент прие актуализирани правомощия на Европол, за да подпомогне Агенцията да увеличи усилията за борба с тероризма, киберпрестъпността и други форми на тежка организирана престъпност. Новият регламент засилва ролята на Европол в подкрепа на сътрудничеството между правоприлагащите органи в ЕС.

Europol Organisational Chart