O Europolu

Pomáháme vytvářet bezpečnější Evropu

Europol je agenturou Evropské unie v oblasti prosazování práva. Naším hlavním cílem je pomáhat při vytváření bezpečnější Evropy ku prospěchu všech občanů EU.

Sídlíme v nizozemském Haagu a pomáháme 27 členským státům EU v boji proti závažné mezinárodní trestné činnosti a terorismu. Spolupracujeme také s řadou partnerských zemí mimo EU a mezinárodních organizací.

Rozsáhlé zločinecké a teroristické sítě jsou vážnou hrozbou pro vnitřní bezpečnost EU a pro bezpečí a život jejích obyvatel. Největší bezpečnostní hrozby představují:

Objevují se však také nová nebezpečí, jako je kyberkriminalita a obchodování s lidmi. Sítě stojící za trestnou činností v každé z uvedených oblastí rychle využívají nových příležitostí a odolávají tradičním opatřením v oblasti prosazování práva.

Jedinečné služby

Díky naší pozici v centru architektury evropské bezpečnosti nabízíme jedinečné druhy služeb a sloužíme jako:

 • podpůrné centrum pro operace v oblasti prosazování práva,
 • distributor informací o trestné činnosti,
 • středisko odborných znalostí v oblasti prosazování práva.

Europol v číslech

 • Více než 1 000 zaměstnanců
 • 220 styčných důstojníků Europolu
 • Přibližně 100 analytiků trestné činnosti
 • Podpora více než 40 000 mezinárodních vyšetřování ročně

Analýza je klíčovou součástí našich činností. Zaměstnáváme přibližně 100 analytiků trestné činnosti, kteří patří k nejkvalifikovanějším v Evropě. Na podporu vyšetřování donucovacích orgánů v členských státech každodenně používají nejmodernější nástroje.

Europol vydává pravidelná hodnocení hrozeb, která poskytují rozsáhlé a prognostické analýzy trestné činnosti v Evropské unii. Tímto způsobem naši partneři získávají lepší přehled o situaci v oblasti trestné činnosti, se kterou se potýkají, včetně:

Read more

Prostřednictvím těchto zpráv a dalšími způsoby Europol slouží jako centrum odborných znalostí EU a poskytuje důležitou platformu pro odborníky v oblasti prosazování práva z členských států.

Mezinárodní zločinecké a teroristické skupiny působí s celosvětovým dosahem a využívají nejmodernější technologie. Aby byl Europol schopen účinně a koordinovaně reagovat, musí být stejně pružný, inovativní a zajistit si moderní metody a nástroje. Právě proto máme řadu specializovaných orgánů a na míru vytvořených systémů.

Tyto orgány zahrnují:

Specializované systémy, které nabízejí rychlé a zabezpečené funkce pro archivaci, vyhledávání a vizualizaci informací a odkazování na ně, a tím vytvářejí sofistikovaný soubor nástrojů pro boj proti kriminalitě, zahrnují:

 • FIU.net, decentralizovanou a sofistikovanou počítačovou síť podporující finanční zpravodajské jednotky v EU v boji proti praní peněz a financování terorismu,
 • aplikaci sítě pro bezpečnou výměnu informací (SIENA), moderní platformu, která splňuje komunikační potřeby donucovacích orgánů v EU,
 • platformu Europolu pro odborníky (EPE) , zabezpečenou internetovou platformu pro spolupráci odborníků pracujících v různých oblastech prosazování práva,
 • Evropský informační systém, referenční systém pro trestné činy, jednotlivce, kteří se na nich podíleli, a další související údaje.
   

Europol je vysoce zabezpečené operační středisko, které funguje nepřetržitě: 24 hodin denně sedm dní v týdnu.

Pracovníci Europolu jsou na požádání vždy rychle připraveni vycestovat a poskytnout podporu prostřednictvím naší mobilní kanceláře. Naše přítomnost je též efektivní v případě boje proti nezákonným drogám. Máme plně funkční operativní tým, který napomáhá při likvidaci laboratoří syntetických drog přímo na místě.

Sběr, analýza a šíření těchto informací znamenají výměnu velkých množství osobních údajů. Europol stanovuje a dodržuje nejvyšší normy ochrany údajů a bezpečnosti údajů.

Jelikož Europol dokáže pružně reagovat, zaměřujeme se průběžně na různé oblasti trestné činnosti a terorismu v závislosti na požadavcích. Naše hlavní priority však zůstávají relativně neměnné, přičemž odrážejí priority mezinárodních zločineckých a teroristických skupin. Během let jsme získali velké zkušenosti v oblasti boje proti obchodování s drogami, sítím pachatelů zprostředkovávajících nelegální migraci a obchodování s lidmi, nezákonnému obchodování s vozidly, kyberkriminalitě, praní peněz a padělání peněz. Europol je hlavním evropským úřadem pro boj proti padělání eurobankovek.

Europol má vynikající ujednání o spolupráci s partnery v oblasti prosazování práva v Evropě i mimo ni. Také si cení svých opatření týkajících se odpovědnosti, které patří mezi nejpřísnější a nejprůhlednější na světě.

Vítáme zájem veřejnosti o naši práci a věříme, že tyto internetové stránky návštěvníky dostatečně seznámí s našimi činnostmi, odpovědným způsobem, jakým je provádíme, a jejich dopadem z hlediska zajišťování větší bezpečnosti v Evropě.

Mandát

Europol poskytuje podporu donucovacím orgánům v celé EU v boji proti trestné činnosti a terorismu ve všech oblastech, které spadají do mandátu úřadu.

Operativní činnosti

Tyto činnosti se zaměřují na:

 • nezákonné drogy,
 • obchodování s lidmi,
 • zprostředkované nedovolené přistěhovalectví,
 • kyberkriminalitu,
 • trestnou činnost v oblasti duševního vlastnictví,
 • pašování cigaret,
 • padělání eurobankovek,
 • podvody v oblasti DPH,
 • praní peněz a vyhledávání majetku,
 • mobilní skupiny organizovaného zločinu,
 • nezákonné motocyklové gangy,
 • terorismus.

Řízení a kontrola

Na úrovni EU Europol podléhá Radě ministrů pro spravedlnost a vnitřní věci.

Rada odpovídá za hlavní kontrolu a vedení Europolu. Jmenuje ředitelku a zástupce ředitelky a schvaluje rozpočet Europolu (který je součástí souhrnného rozpočtu EU) společně s Evropským parlamentem. Společně s Evropským parlamentem může také přijímat nařízení týkající se činnosti Europolu. Každý rok Rada předkládá Evropskému parlamentu zvláštní zprávu o činnosti Europolu.

Organizační struktura

Europol vede výkonný ředitel, který je právním zástupcem Europolu a kterého jmenuje Rada Evropské unie. Stávajícím výkonným ředitelem Europolu je Catherine De Bolle, která funkci převzala v květnu 2018.

Nápomocni jí jsou tři zástupci výkonného ředitele:

Zaměstnanci Europolu přicházejí z různých prostředí a jsou různých národností.

Europol zahájil svou činnost jako plnohodnotná agentura EU dne 1. ledna 2010. Dne 1. května 2017 se Europol stal oficiálně Agenturou Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva, poté co vstoupilo v platnost nové nařízení o Europolu.

Toto nové nařízení bylo přijato dne 11. května 2016, kdy Evropský parlament hlasoval o rozšířených pravomocech, aby Europol mohl vystupňovat úsilí v boji proti terorismu, kyberkriminalitě a dalším formám závažné a organizované trestné činnosti. Nové nařízení posiluje úlohu Europolu při podpoře spolupráce mezi orgány pro vymáhání práva v EU.

Europol Organisational Chart