Om Europol

Bidrager til at gøre Europa mere sikkert

Europol er Den Europæiske Unions retshåndhævelsesagentur. Vores hovedformål er at bidrage til at gøre Europa mere sikkert til gavn for alle EU's borgere.

Fra hovedkvarteret i Haag, Nederlandene, bistår vi de 27 EU-medlemsstater i deres kamp mod grov international kriminalitet og terrorisme. Vi samarbejder også med mange partnerlande uden for EU og internationale organisationer.

Omfattende kriminelle netværk og terrornetværk udgør en betydelig trussel mod EU’s indre sikkerhed og mod borgernes sikkerhed og levebrød. De største sikkerhedstrusler hidrører fra:

Men der opstår også nye farer, såsom cyberkriminalitet og menneskehandel. Netværkene bag forbrydelserne inden for hvert af disse områder er hurtige til at gribe nye muligheder, og de er modstandsdygtige over for traditionelle retshåndhævelsesforanstaltninger.

Unikke tjenester

Vores placering i hjertet af den europæiske sikkerhedsarkitektur betyder, at vi kan tilbyde en unik vifte af tjenester og fungere som:

 • støttecenter for retshåndhævelsesoperationer
 • knudepunkt for information om kriminelle aktiviteter
 • ekspertisecenter for retshåndhævelse.

Europol i tal

 • mere end 1 000 medarbejdere
 • 220 Europol-forbindelsesofficerer
 • ca. 100 kriminalitetsanalytikere
 • støtter over 40 000 internationale efterforskninger hvert år.

Analysearbejde er en central del af vores aktiviteter. Vi beskæftiger mere end 100 kriminalitetsanalytikere, som er blandt de bedst uddannede i Europa. De benytter de mest avancerede værktøjer til dagligt at støtte efterforskninger, som udføres af retshåndhævelsesmyndighederne i medlemsstaterne.

For at give vores partnere et dybere indblik i de forbrydelser, de bekæmper, udarbejder Europol regelmæssige vurderinger, der indeholder omfattende, fremadrettede analyser af kriminalitet og terrorisme i EU, herunder:

Read more

Gennem disse rapporter og på andre måder fungerer Europol som et EU-ekspertisecenter, der udgør en central platform for retshåndhævelseseksperter fra medlemsstaterne.

Internationale kriminelle grupper og terrorgrupper opererer over hele verden og gør brug af den sidste nye teknologi. For at sikre en effektiv og koordineret indsats bliver Europol nødt til at være fleksibel og nytænkende og sikre, at agenturets metoder og værktøjer er opdateret. Det er grunden til, at vi er hjemsted for en række specialiserede organer og skræddersyede systemer.

Disse organer omfatter:

De specialiserede systemer, der rummer hurtige og sikre muligheder for lagring, søgning, visualisering og sammenkobling af oplysninger, udgør således en avanceret værktøjskasse for bekæmpelse af kriminalitet, der omfatter:

Europol er et stærkt sikret operationelt center, der opererer non-stop 24 timer i døgnet alle ugens syv dage.

Europols medarbejdere er altid klar til at rejse med kort varsel og yde støtte gennem vores mobile kontor. Vores tilstedeværelse er også efterspurgt i forbindelse med bekæmpelse af ulovlig narkotika, og vi har et fuldt operationelt team til at hjælpe med optrævling af laboratorier, der fremstiller syntetisk narkotika.

Indsamling, analyse og formidling af denne information indebærer udveksling af store mængder personoplysninger. Europol fastsætter og følger de højeste standarder for databeskyttelse og datasikkerhed.

Eftersom Europol kan reagere fleksibelt, fokuserer vi på forskellige områder af kriminelle aktiviteter og terroraktiviteter fra det ene år til det andet alt efter behov. Vores vigtigste prioriteter ligger generelt ret fast og afspejler de internationale kriminelle gruppers og terrorgruppers prioriteter. Vi har i årenes løb opbygget en betydelig erfaring med bekæmpelse af narkotikahandel, ulovlige immigrationsnetværk og menneskehandel, ulovlig handel med motorkøretøjer, cyberkriminalitet, hvidvaskning af penge og falskmøntneri. Europol er den centrale europæiske myndighed for bekæmpelse af eurofalskmøntneri .

Europol nyder godt af fremragende samarbejdsordninger med retshåndhævelsespartnere i og uden for Europa. Det glæder sig også over sine ordninger vedrørende ansvarlighed, der er blandt de mest solide og gennemsigtige i verden.

Vi hilser offentlighedens interesse for vores arbejde velkommen og har tillid til, at dette websted giver læseren en god illustration af vores aktiviteter, den ansvarlige måde, hvorpå de udføres, og deres virkning med hensyn til at gøre Europa mere sikkert.

Mandat

Europol støtter de retshåndhævende myndigheder i hele EU med hensyn til kriminalitets- og terrorbekæmpelsesaktiviteter på alle de områder, der er omfattet af dets mandat.

Operationelle aktiviteter

Disse aktiviteter fokuserer på:

 • ulovlig narkotika
 • menneskehandel
 • organiseret ulovlig indvandring
 • cyberkriminalitet
 • kriminalitet i forbindelse med intellektuel ejendomsret
 • cigaretsmugling
 • eurofalskmøntneri
 • momssvig
 • hvidvaskning af penge og sporing af aktiver
 • mobile organiserede kriminelle grupper
 • motorcykelbander
 • terrorisme.

Forvaltning og kontrol

Europol er på EU-plan ansvarligt over for Ministerrådet (retlige og indre anliggender).

Rådet er ansvarligt for den primære kontrol med og udstikning af retningslinjer til Europol. Det udnævner direktøren og vicedirektørerne og godkender Europols budget (der er en del af EU's almindelige budget) i samarbejde med Europa-Parlamentet. Det kan også vedtage forordninger vedrørende Europols arbejde i samarbejde med Europa-Parlamentet. Hvert år fremsender Rådet en særberetning til Europa-Parlamentet om Europols arbejde.

Organisationsstruktur

Europol ledes af en administrerende direktør, som er Europols retlige repræsentant, og som udnævnes af Rådet for Den Europæiske Union. Europols nuværende administrerende direktør er Catherine De Bolle, som tiltrådte stillingen i maj 2018.

Hun bistås af tre administrerende vicedirektører:

Europols medarbejdere har meget forskellig baggrund og kommer fra en lang række lande.

Den 1. januar 2010 blev Europol et fuldgyldigt EU-agentur. Den 1 maj 2017 blev Europol officielt Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde, i og med at den nye forordning trådte i kraft.

Den nye forordning blev vedtaget den 11. maj 2016, da Europa-Parlamentet vedtog at Europol skulle have udvidede beføjelser for at kunne intensivere bestræbelserne på at bekæmpe terrorisme, cyberkriminalitet og andre former for alvorlig og organiseret kriminalitet. Den nye forordning styrker Europols rolle med hensyn til at støtte samarbejdet mellem retshåndhævende myndigheder i EU.

Europol Organisational Chart