Europolist

Aitame muuta Euroopa turvalisemaks

Europol on Euroopa Liidu õiguskaitseasutus. Meie peamine eesmärk on aidata luua kõikide ELi kodanike jaoks turvalisemat Euroopat.

Meie peakorter asub Madalmaades Haagis ja me abistame 27 ELi liikmesriiki võitluses rahvusvahelise kuritegevuse ja terrorismi vastu. Me teeme koostööd ka paljude ELi mittekuuluvate partnerriikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.

Suured kuritegelikud ja terroristlikud võrgustikud ohustavad märkimisväärselt ELi sisejulgeolekut ning ELi kodanike turvalisust ja toimetulekut. Suurimad turvalisust ähvardavad ohud on

Kuid suurenevad ka uued ohud, nagu küberkuritegevus ja inimkaubandus. Iga nimetatud valdkonna kuritegude taga olevad võrgustikud haaravad kohe kinni uutest võimalustest ja on tavapärastele õiguskaitsemeetmetele vastupidavad.

Ainulaadsed teenused

Keskne positsioon Euroopa julgeolekustruktuuris võimaldab meil pakkuda ainulaadseid teenuseid ja olla

 • õiguskaitseoperatsioonide tugikeskus,
 • kriminaalteabe keskus,
 • õiguskaitsealaste eriteadmiste keskus.

Europol arvudes

 • Üle 1000 töötaja
 • 220 Europoli kontaktametnikku
 • Ligikaudu 100 kuriteoanalüütikut
 • Igal aastal toetatakse rohkem kui 40 000 rahvusvahelist uurimist

Meie põhitegevus on analüüsimine. Meil töötab ligikaudu 100 kuriteoanalüütikut, kes on saanud Euroopa parima väljaõppe. Nad kasutavad tipptasemel vahendeid, et toetada iga päev liikmesriikide õiguskaitseasutuste uurimisi.

Selleks et anda meie partneritele põhjalikum ülevaade kuritegudest, mille vastu nad võitlevad, koostab Europol korrapäraselt hinnanguid, mis hõlmavad ELis toimepandava kuritegevuse ja terrorismi ulatuslikke tulevikku suunatud analüüse, sealhulgas:

Read more

Europol on nende aruannete kaudu ja muul viisil ELi eriteadmiste keskuseks, pakkudes liikmesriikide õiguskaitseekspertidele keskset platvormi. Rahvusvahelised kuritegelikud ja terroristlikud rühmitused tegutsevad üle maailma ja kasutavad kõige uuemat tehnoloogiat.

Tõhusaks ja kooskõlastatud reageerimiseks peab Europol olema sama paindlik ja uuenduslik ning tagama oma meetodite ja vahendite ajakohasuse. Seepärast on meil mitu eriasutust ja eriotstarbelist süsteemi.

Europoli allasutused on:

Erisüsteemid, mis pakuvad kiiret ja turvalist teabe säilitamise, otsimise, visualiseerimise ja seostamise teenuseid, moodustavad seega kompleksse kuritegevusvastase võitluse vahendite kogumi, millesse kuuluvad

Europol on eriliselt turvatud operatiivkeskus, mis töötab katkematult ööpäev läbi ja puhkepäevadeta.

Europoli ametnikud on alati valmis lühikese etteteatamisega teele asuma ja meie mobiilse kontori kaudu tuge pakkuma. Meie kohalolekut peetakse vajalikuks ka ebaseaduslike uimastite vastases võitluses ja meil on täielikult tegutsemisvalmis meeskond, mis aitab sünteetiliste uimastite laboreid kohapeal likvideerida.

Teabe kogumine, analüüsimine ja levitamine tähendab suure hulga isikuandmete vahetamist. Europol kehtestab ja järgib andmekaitse ja andmeturbe rangeimaid standardeid.

Kuna Europol suudab reageerida paindlikult, keskendume igal aastal vajadust mööda kuritegevuse ja terrorismi eri valdkondadele. Meie peamised prioriteedid on siiski suhteliselt muutumatud, kajastades rahvusvaheliste kuritegelike ja terroristlike rühmituste prioriteete. Oleme aastate jooksul omandanud märkimisväärsed kogemused ebaseadusliku uimastikaubanduse, ebaseaduslike sisserändevõrgustike ja inimkaubanduse, ebaseadusliku sõidukitega kauplemise, küberkuritegevuse, rahapesu ja raha võltsimise vastu võitlemise vallas. Europol on eurode võltsimise vastase võitluse Euroopa keskasutus.

Europolil on suurepärased koostöökokkulepped õiguskaitsepartneritega Euroopas ja väljaspool seda. Ta hindab kõrgelt ka oma aruandluskorda, mis on üks maailma kõige usaldusväärsemaid ja läbipaistvamaid.

Üldsuse huvi meie töö vastu teeb meile heameelt ja me usume, et see veebileht annab lugejale hea ülevaate meie tegevusest, vastutustundlikest tegutsemisviisidest ja mõjust Euroopa turvalisemaks muutmisele.

Mandaat

Europol toetab kõiki ELi õiguskaitseasutusi kuritegevus- ja terrorismivastases võitluses kõigis tema mandaadiga hõlmatud valdkondades.

Operatiivtegevus

See tegevus keskendub järgmisele:

 • ebaseaduslikud uimastid,
 • inimkaubandus,
 • ebaseaduslikule sisserändele kaasaaitamine,
 • küberkuritegevus,
 • intellektuaalomandivastased kuriteod,
 • sigarettide smugeldamine,
 • eurode võltsimine,
 • käibemaksupettused,
 • rahapesu ja varade jälitamine,
 • mobiilsed organiseeritud kuritegelikud rühmitused,
 • ebaseaduslikud mootorrattajõugud,
 • terrorism.

Juhtimine ja kontroll

Europol annab ELi tasandil aru justiits- ja siseministrite nõukogule.

. Nõukogu vastutab Europoli peamise kontrolli ja juhendamise eest. Nõukogu nimetab ametisse direktori ja asedirektorid ning kiidab koos Euroopa Parlamendiga heaks Europoli eelarve (mis on Euroopa Liidu üldeelarve osa). Ta võib ka koos Euroopa Parlamendiga vastu võtta Europoli tööga seotud määrusi. Nõukogu esitab igal aastal Euroopa Parlamendile eriaruande Europoli töö kohta.

Organisatsiooni struktuur

Europoli juhib tegevdirektor, kes on Europoli seaduslik esindaja ja kelle nimetab ametisse Euroopa Liidu Nõukogu. Europoli praegune tegevdirektor Catherine De Bolle astus ametisse 2018. aasta mais.

Teda abistavad kolm asetegevdirektorit:

Europoli töötajad on väga erineva tausta ja kodakondsusega.

1. jaanuaril 2010 sai Europol täieõiguslikuks Euroopa Liidu asutuseks. 1. mail 2017, pärast Europoli käsitleva uue määruse jõustumist, sai Europolist Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Amet.

Uus määrus võeti vastu 11. mail 2016, kui Euroopa Parlament ajakohastas hääletuse teel Europoli volitusi, et amet saaks tõhustada võitlust terrorismi, küberkuritegevuse ning muude raske ja organiseeritud kuritegevuse liikidega. Uus määrus tugevdab Europoli rolli ELi õiguskaitseasutuste koostöö toetamisel.

Europol Organisational Chart