Tietoa Europolista

Euroopasta turvallisempi Europolin avulla

Europol on Euroopan unionin lainvalvontaviranomainen. Sen päätavoitteena on auttaa tekemään Euroopasta turvallisempi kaikkien kansalaisten edun mukaisesti.

Europolin päämaja sijaitsee Haagissa Alankomaissa. Europol auttaa 27:aa EU:n jäsenvaltiota vakavan kansainvälisen rikollisuuden ja terrorismin torjunnassa ja tekee yhteistyötä myös monien EU:n ulkopuolisten kumppanivaltioiden ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa.

Laajat rikollis- ja terroristiverkostot ovat merkittävä uhka EU:n sisäiselle turvallisuudelle sekä ihmisten turvallisuudelle ja toimeentulolle. Suurimpia turvallisuusuhkia ovat

Myös verkkorikollisuuden ja ihmiskaupan kaltaiset uudet uhat ovat kasvussa. Kullakin alalla toimivat rikollisverkostot käyttävät nopeasti uudet tilaisuudet hyväkseen, ja niitä on vaikeaa saada kiinni perinteisin lainvalvonnan keinoin.

Ainutlaatuiset palvelut

Europol sijaitsee Euroopan unionin turvallisuusrakenteen ytimessä, josta käsin se pystyy tarjoamaan ainutlaatuisia palveluita. Se toimiikin

 • tukikeskuksena lainvalvontaoperaatioissa
 • rikollisuutta koskevan tiedon tietokeskuksena
 • lainvalvonnan asiantuntijakeskuksena.

Europol tilastoina

 • yli 1 000 työntekijää
 • 220 Europolin yhteyshenkilöä
 • noin 100 rikosanalyytikkoa
 • avustaa vuosittain yli 40 000 kansainvälisessä rikostutkinnassa

Analyysi on keskeisellä sijalla Europolin toiminnassa. Europolissa työskentelee noin 100 huippukoulutuksen saanutta rikosanalyytikkoa, jotka antavat jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisille päivittäin tukea nykyaikaisin välinein rikostutkinnassa.

Europol pyrkii tarjoamaan kumppaneilleen syvällisempää tietoa tutkittavina olevista rikoksista. Se laatiikin säännöllisesti arviointeja, joissa analysoidaan kattavasti ja ennakoivasti rikoksia ja terrorismia EU:ssa. Tällaisia ovat esimerkiksi

Read more

Näiden raporttien ja muiden keinojen avulla Europol toimii EU:n asiantuntijakeskuksena ja jäsenvaltioiden lainvalvonnan alan asiantuntijoiden keskuselimenä.

Kansainväliset rikollis- ja terroristiryhmät toimivat maailmanlaajuisesti ja käyttävät uusinta teknologiaa. Jotta tähän voitaisiin vastata tehokkaasti ja koordinoidusti, Europolin on oltava yhtä joustava ja innovatiivinen ja varmistettava, että sen menetelmät ja välineet ovat ajan tasalla. Siksi Europolilla on monia erikoistuneita elimiä ja mittatilauksena toteutettuja järjestelmiä.

Europolin elimet ovat

Erikoisjärjestelmissä tiedon tallennus, haku, visualisointi ja linkittäminen sujuvat nopeasti ja turvallisesti, ja niistä muodostuukin pitkälle kehittynyt välinevalikoima rikosten torjumiseksi:

 • FIU.net on hajautettu ja pitkälle kehittynyt taloustiedusteluyksikköjä tukeva tietotekninen verkosto EU:ssa. Sen avulla torjutaan rahanpesua ja terrorismin rahoitusta.
 • Suojatun tiedonvaihdon verkkosovellus (SIENA) on nykyaikainen EU:n lainvalvontaviranomaisten viestintätarpeet täyttävä verkkoalusta.
 • Europolin asiantuntijafoorumi (EPE) on lainvalvonnan eri aloilla toimivien erikoisosaajien yhteistyössä käytettävä suojattu verkkoalusta.
 • Euroopan tietojärjestelmä on rikoksia ja rikoksiin liittyviä henkilöitä koskevien tietojen ja muiden asiaan liittyvien tietojen viitejärjestelmä.

Europol on huipputurvallinen operatiivinen keskus. Se toimii keskeytyksettä vuorokauden ympäri seitsemän päivää viikossa.

Europolin työntekijät ovat aina valmiita matkustamaan lyhyellä varoitusajalla ja antamaan tukea siirrettävien kenttäyksiköiden kautta. Europolia tarvitaan myös laittomien huumausaineiden torjunnassa, ja Europolin toimintakykyinen operatiivinen ryhmä auttaa huumausainelaboratorioiden purkamisessa paikalla

Tietojen keruuseen, analysointiin ja jakamiseen liittyy paljon henkilötietojen vaihtoa. Europol on asettanut mahdollisimman tiukat tietosuojaa ja tietoturvaa koskevat vaatimukset ja myös noudattaa niitä.

Europol pystyy reagoimaan joustavasti, minkä ansiosta se keskittyy eri vuosina rikollisuuden ja terrorismin eri aloihin aina tarpeen mukaan. Sen pääasialliset painopisteet pysyvät kuitenkin melko muuttumattomina ja vastaavat kansainvälisen rikollisuuden ja terroristiryhmien toiminnan painopisteitä. Vuosien aikana kokemusta on kertynyt merkittävästi huumekaupan, laitonta maahantuloa järjestävien verkostojen ja ihmiskaupan, varastettujen ajoneuvojen kaupan, verkkorikollisuuden, rahanpesun ja rahan väärentämisen aloilta. Europol on Euroopan unionin keskeinen elin euron väärentämisen torjunnassa.

Europol on tehnyt erinomaisia yhteistyöjärjestelyjä lainvalvonnan kumppanien kanssa Euroopassa ja muualla maailmassa. Se vaalii myös vastuullisuutta, jota koskevat Europolin järjestelyt ovat maailman vankimpia ja avoimimpia.

Yleinen kiinnostus Europolin toimintaan on hyvin tervetullutta. Verkkosivuilla annetaan kattava kuva Europolin toiminnasta, toiminnan vastuullisuudesta ja toiminnan vaikutuksesta Euroopan turvallisuuteen.

Toimeksianto

Europol tukee lainvalvontaviranomaisia eri puolilla Euroopan unionia rikollisuuden ja terrorismin torjunnassa kaikilla toimeksiantoonsa kuuluvilla aloilla.

Operatiivinen toiminta

Operatiivisessa toiminnassa keskitytään

 • laittomiin huumausaineisiin
 • ihmiskauppaan
 • järjestettyyn laittomaan maahantuloon
 • verkkorikollisuuteen
 • immateriaalioikeusrikoksiin
 • savukkeiden salakuljetukseen
 • euroväärennöksiin
 • alv-petoksiin
 • rahanpesuun ja varojen jäljittämiseen
 • liikkuviin järjestäytyneisiin rikollisryhmiin
 • lainsuojattomiin moottoripyöräjengeihin
 • terrorismiin.

Hallinto ja valvonta

Europol vastaa toiminnastaan EU:ssa oikeus- ja sisäasioiden ministerineuvostolle.

Neuvosto valvoo ja ohjaa Europolin työtä. Se nimittää Europolin johtajan ja apulaisjohtajat ja hyväksyy Europolin talousarvion (joka kuuluu EU:n yleiseen talousarvioon) yhdessä Euroopan parlamentin kanssa. Se voi myös antaa yhdessä Euroopan parlamentin kanssa Europolin toimintaan liittyviä säädöksiä. Neuvosto esittää joka vuosi Euroopan parlamentille erityiskertomuksen Europolin toiminnasta.

Organisaatiorakenne

Europolia johtaa Euroopan unionin neuvoston nimittämä johtaja, joka toimii myös Europolin laillisena edustajana. Europolin nykyinen johtaja on Catherine De Bolle, joka otti tehtävän vastaan toukokuussa 2018.

Häntä avustaa kolme apulaisjohtajaa:

Työntekijät Europolissa ovat taustoiltaan ja kansallisuuksiltaan hyvin erilaisia.

Europolista tuli täysin itsenäinen EU:n virasto 1. tammikuuta 2010. Uuden asetuksen astuttua voimaan Europolista tuli 1. toukokuuta 2017 virallisesti Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto.

Uusi asetus hyväksyttiin 11. toukokuuta 2016, kun Euroopan parlamentti äänesti Europolin ajantasaistetuista valtuuksista, jotka mahdollistavat toimien tehostamisen terrorismin, kyberrikollisuuden sekä muun vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi. Uusi asetus vahvistaa Europolin tehtävää lainvalvontaviranomaisten yhteistyön tukemisessa EU:ssa.

Europol Organisational Chart