Maidir le Europol

Cabhrú le háit níos sábháilte a dhéanamh den Eoraip

Is é Europol gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh (AE) um fhorfheidhmiú an dlí. Is é an phríomhsprioc atá againn Eoraip níos sábháilte a bhaint amach chun tairbhe do gach saoránach AE.

Tá ár gceanncheathrú lonnaithe sa Háig, an Ísiltír, agus tugaimid cúnamh do na 28 mBallstát d’AE sa chomhrac in aghaidh na coireachta agus na sceimhlitheoireachta tromchúisí idirnáisiúnta. Oibrímid le cuid mhór stát is comhpháirtithe nach bhfuil in AE agus le cuid mhór eagraíochtaí idirnáisiúnta freisin.

Bíonn mórlíonraí coiriúla agus sceimhlitheoireachta ina mbagairt shuntasach ar shlándáil inmheánach AE agus ar shábháilteacht agus slí mhaireachtála a chuid saoránach. Is ó na réimsí seo a leanas a thagann na bagairtí slándála is mó:

Bíonn contúirtí nua ag teacht chun cinn freisin – an chibearchoireacht agus gáinneáil ar dhaoine ina measc. Ná líonraí taobh thiar de choireanna i ngach ceann de na réimsí sin, ní thógann sé i bhfad orthu deiseanna nua a thapú. Ní chuireann na bearta traidisiúnta forfheidhmithe dlí as dóibh ach oiread.

Seirbhísí uathúla

A bhuí leis an áit atá againn ag croílár ailtireacht slándála na hEorpa, bímid in ann raon uathúil seirbhísí a chur ar fáil agus gníomhú:

 • mar ionad tacaíochta le haghaidh oibríochtaí forfheidhmithe dlí;
 • mar mhol faisnéise maidir le gníomhaíochtaí coiriúla;
 • mar ionad saineolais ar chúrsaí forfheidhmithe dlí.

Europol de réir na bhfigiúirí

 • Tá níos mó ná 1000 ball foirne aige
 • Tá 220 Oifigeach Idirchaidrimh Europol ann
 • Tá thart ar 100 anailísí coireachta aige
 • Tacaíonn sé le níos mó ná 40 000 imscrúdú idirnáisiúnta gach bliain

Gné lárnach dár gcuid gníomhaíochtaí is ea anailís. Fostaímid thart ar 100 anailísí coireachta, atá i measc na n-anailísithe is oilte san Eoraip. Baineann siad úsáid as uirlisí úrscothacha chun tacú ar bhonn laethúil le himscrúduithe de chuid an lucht forfheidhmithe dlí sna Ballstáit.

Ar mhaithe le léargas domhain a thabhairt dár gcuid comhpháirtithe ar na coireanna a mbíonn siad ag dul i ngleic leo, táirgeann Europol measúnuithe rialta ina leagtar amach anailísí cuimsitheacha réamhbhreathnaitheacha ar an gcoireacht agus ar an sceimhlitheoireacht in AE, lena n-áirítear:

Read more

Trí na tuarascálacha sin agus trí obair eile, fónann Europol mar ionad saineolais AE a sholáthraíonn ardán lárnach do shaineolaithe forfheidhmithe dlí ó na Ballstáit.

Is ar bhonn domhanda a fheidhmíonn grúpaí idirnáisiúnta coireachta agus sceimhlitheoireachta agus baineann siad úsáid as an teicneolaíocht is déanaí. Chun freagairt ar bhealach éifeachtach comhordaithe dóibh, is gá do Europol bheith chomh solúbtha agus nuálach céanna agus a chinntiú go mbíonn a chuid modhanna agus uirlisí cothrom le dáta. Is é sin an fáth a bhfuil roinnt sainchomhlachtaí agus córas saincheaptha i bhfeidhm againn.

Is iad seo a leanas na comhlachtaí sin:

Tá sainchórais ar bun againn lena dtairgtear inniúlachtaí gasta slána le haghaidh faisnéis a stóráil, a chuardach, a amharcléiriú agus a nascadh. Is acmhainn shofaisticiúil sa chomhrac in aghaidh na coireachta iad agus áirítear leo:

 • FIU.net, ar líonra ríomhaireachta díláraithe sofaisticiúil é lena dtugtar tacaíocht do na haonaid faisnéise airgeadais in AE sciúradh airgid agus maoiniú sceimhlitheoireachta a chomhrac;
 • An Feidhmchlár Líonra um Malartú Slán Faisnéise (SIENA), ar ardán úrscothach é lena bhfreastalaítear ar riachtanais chumarsáide an lucht forfheidhmithe dlí in AE;
 • Ardán Europol do Shaineolaithe (EPE), ar ardán gréasáin slán comhoibríoch é do speisialtóirí a oibríonn i raon éagsúil réimsí forfheidhmithe dlí;
 • an Córas Eorpach Faisnéise, atá ar an gcreat tagartha maidir le cionta, maidir leis na daoine a bhí páirteach sna cionta sin agus maidir le sonraí gaolmhara eile.

Tá Europol ina ionad oibriúcháin ardslándála a fheidhmíonn gan stad gan staonadh: 24 huaire sa lá, seacht lá sa tseachtain.

Bíonn oifigigh Europol réidh i gcónaí le taisteal faoi ghearrfhógra agus le tacaíocht a chur ar fáil trínár n-oifig taistil. Bítear ag iarraidh orainn cúnamh a thabhairt sa chomhrac in aghaidh drugaí aindleathacha freisin agus tá foireann lánfheidhmiúil ar bun againn chun cabhrú le saotharlanna drugaí sintéiseacha a bhaint anuas ar an toirt.

Agus an fhaisnéis sin á bailiú, á hanailísiú agus á scaipeadh againn, is gá méideanna móra sonraí pearsanta a mhalartú. Leagann Europol na caighdeáin is airde síos ó thaobh cosaint sonraí agus slándáil sonraí de agus cloíonn sé leis na caighdeáin sin.

Toisc gur féidir le Europol freagairt go solúbtha do chásanna, bímid ag díriú ar réimsí difriúla gníomhaíochta coiriúla agus sceimhlitheoireachta ó bhliain go bliain, ag brath ar na riachtanais atá i gceist. Is amhlaidh, áfach, go mbíonn ár bpríomhthosaíochtaí réasúnta seasmhach, agus iad ag baint leis an gcomhrac in aghaidh grúpaí idirnáisiúnta coiriúla agus sceimhlitheoireachta. Thar na blianta, tá taithí shuntasach gnóthaithe againn ar na coireanna seo a leanas a chomhrac: gáinneáil ar dhrugaí, líonraí aindleathacha inimirce agus gáinneáil ar dhaoine, gáinneáil aindleathach ar fheithiclí, an chibearchoireacht, sciúradh airgid agus brionnú airgid. Is é Europol an oifig Eorpach lárnach le haghaidh brionnú an euro a chomhrac.

Baineann Europol leas as sárshocruithe comhair le comhpháirtithe forfheidhmithe dlí san Eoraip agus in áiteanna eile. Is mór aige a shocruithe cuntasachta freisin, ar socruithe iad atá ar na cinn is láidre agus is trédhearcaí ar domhan.

Fáiltímid roimh an spéis a chuireann an pobal inár gcuid oibre agus táimid cinnte go bhfaigheann an léitheoir dea-léiriú ar an suíomh gréasáin seo ar ár ngníomhaíochtaí, ar an dóigh fhreagrach a ndéantar iad agus ar an dóigh a mbíonn siad ag cur le háit níos sábháilte a dhéanamh den Eoraip.

Sainordú

Tacaíonn Europol le húdaráis forfheidhmithe dlí ar fud AE maidir le gníomhaíochtaí in aghaidh na coireachta agus na sceimhlitheoireachta i ngach ceann dá limistéir shainordaithe.

Gníomhaíochtaí oibríochta

Dírítear ar na nithe seo leis na gníomhaíochtaí sin:

 • drugaí aindleathacha
 • gáinneáil ar dhaoine
 • inimirce neamhdhleathach éascaithe
 • an chibearchoireacht
 • an choireacht maoine intleachtúla
 • smuigleáil toitíní
 • brionnú an euro
 • calaois CBL
 • sciúradh airgid agus rianú sócmhainní
 • grúpaí coiriúla eagraithe taistil
 • dronganna gluaisrothair a chosc
 • an sceimhlitheoireacht

Bainistíocht agus rialú

Tá Europol cuntasach ar leibhéal AE do Chomhairle na nAirí Ceartais agus Gnóthaí Baile.

Tá freagracht ar an gComhairle as Europol a rialú agus a threorú. Ceapann sí an Stiúrthóir agus na Leas-Stiúrthóirí agus, i dteannta Pharlaimint na hEorpa, formheasann sí buiséad Europol (atá mar chuid de bhuiséad ginearálta AE). Anuas air sin, féadfaidh sí, i dteannta Pharlaimint na hEorpa, rialacháin a ghlacadh a bhaineann le hobair Europol. Déanann an Chomhairle tuarascáil speisialta ar obair Europol a chur faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa gach bliain.

Struchtúr eagrúcháin

Is é Stiúrthóir Feidhmiúcháin atá i gceannas ar Europol, duine atá ina hionadaí dlíthiúil Europol agus atá ceaptha ag Comhairle an Aontais Eorpaigh. Is í Catherine De Bolle, Stiúrthóir Feidhmiúcháin reatha Europol, a ghlac an post i mí na Bealtaine 2018.

Faigheann sé cúnamh ó thriúr Leas-Stiúrthóirí Feidhmiúcháin:

Is as raon leathan cúlraí agus náisiún do bhaill foirne Europol.

Rinneadh gníomhaireacht iomlán AE de Europol ar an 1 Eanáir 2010. Ar an 1 Bealtaine 2017, tugadh Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar Forfheidhmithe Dlí ar Europol ar bhonn oifigiúil, ar theacht i bhfeidhm a Rialachán nua.

Glacadh leis an rialachán nua ar an 11 Bealtaine 2016, nuair a vótáil Parlaimint na hEorpa ar chumhachtaí nuashonraithe chun cur ar chumas Europol iarrachtaí a chur chun cinn chun dul i ngleic le sceimhlitheoireacht, cibearchoireacht agus cineálacha coiriúla tromchúiseacha agus eagraithe eile. Leis an rialachán nua, déantar ról Europol a neartú maidir le tacú le comhar idir údaráis forfheidhmithe dlí san Aontas Eorpach.

Europol Organisational Chart