Apie Europolą

Kaip padėti Europai tapti saugesnei?

Europolas yra Europos Sąjungos teisėsaugos agentūra. Mūsų pagrindinis tikslas – padėti užtikrinti, kad Europa taptų saugesnė, nes tai teiktų naudą visiems ES piliečiams.

Mūsų būstinė yra Hagoje, Nyderlanduose, ir mes padedame 27 ES valstybėms narėms kovoti su sunkių formų tarptautiniu nusikalstamumu ir terorizmu. Mes taip pat bendradarbiaujame su daugeliu ne ES šalių partnerių ir tarptautinių organizacijų.

Plataus masto nusikaltėlių ir teroristų tinklai kelia didelę grėsmę ES vidaus saugumui ir jos žmonių saugumui bei pragyvenimui. Didžiausią grėsmę saugumui kelia:

Tačiau kyla vis daugiau naujų grėsmių, kaip antai kibernetiniai nusikaltimai ir prekyba žmonėmis. Už kiekvieno iš šių nusikaltimų slypintys tinklai labai sparčiai naudojasi naujai atsiradusiomis galimybėmis ir tradicinės teisėsaugos priemonės yra prieš juos yra bejėgės.

Unikalios paslaugos

Tai, jog esame Europos saugumo struktūros pagrindinė ašis, suteikia mums galimybę teikti įvairias paslaugas ir vykdyti šias funkcijas:

 • teisėsaugos operacijų paramos centro;
 • informacijos apie nusikalstamas veiklos rūšis centro;
 • teisėsaugos ekspertinių žinių centro.

Europolas skaičiais

 • Daugiau nei 1000 darbuotojų
 • 220 Europolo ryšių palaikymo pareigūnų
 • Apie 100 nusikaltimų analitikų
 • Kiekvienais metais padedama atlikti daugiau kaip 40 000 tarptautinių tyrimų

Informacijos analizė yra pagrindinė mūsų veikla. Mūsų organizacijoje dirba apie 100 nusikaltimų analitikų, kurie yra vieni iš geriausiai parengtų Europoje. Jie naudojasi pažangiausiomis priemonėmis, kad kasdien padėtų vykdyti tyrimus valstybių narių teisėsaugos institucijoms.

Siekdamas padėti partneriams, kurie stengiasi užkirsti kelią nusikaltimams, išsamiau juos išsinagrinėti, Europolas reguliariai atlieka vertinimus, kuriuose pateikiama visapusiška, ateities perspektyvomis grindžiama analizė apie nusikalstamumą ir terorizmą ES, įskaitant:

Read more

Rengdamas šias ataskaitas ir vykdydamas kitą veiklą, Europolas atlieka ES ekspertinių žinių centro funkciją – suteikia centralizuotą platformą valstybių narių teisėsaugos specialistams.

Tarptautinės nusikalstamos ir teroristų grupės veikia visame pasaulyje ir naudojasi naujausiomis technologijomis. Siekdamas užtikrinti, kad į tai būtų reaguojama veiksmingai ir koordinuotai, Europolas taip pat turi būti labai lankstus ir novatoriškas ir užtikrinti, kad būtų naudojami pažangūs veiklos darbo metodai ir priemonės. Būtent todėl Europole įkurtos įvairios specializuotos įstaigos ir taikomos pagal užsakymą sukurtos sistemos.

Šios įstaigos tai:

Todėl specializuotos sistemos, kuriose teikiamos spartaus ir saugaus informacijos saugojimo, paieškos, vizualizavimo ir susiejimo galimybės, yra pažangi kovos su nusikalstamumu priemonė ir prie jų priskiriamos šios sistemos:

Europolas yra didelio saugumo operatyvinės veiklos centras, kuris veikia be pertraukų: 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.

Europolo pareigūnai visuomet pasirengę keliauti vos tik gavę įsakymą ir teikti pagalbą iš Europolo mobiliojo biuro. Mūsų pagalba taip pat reikalinga taikant kovos su neteisėtomis narkotinėmis medžiagomis priemones, o mūsų visapusiška operatyvinė grupė gali padėti vietoje išardyti sintetinių narkotikų laboratorijas.

Šiai informacijai rinkti, analizuoti ir skleisti reikia keistis dideliu kiekiu asmens duomenų. Europolas laikosi griežčiausių duomenų apsaugos ir duomenų saugumo standartų.

Kadangi Europolas gali reaguoti lanksčiai, daugiausia dėmesio skiriame kasmet besikeičiančioms nusikalstamos ir teroristinės veiklos rūšims. Vis dėlto mūsų pagrindiniai prioritetai paprastai išlieka palyginti stabilūs ir būna susiję su atitinkamais tarptautinių nusikalstamų ir teroristinių grupių tikslais. Per daugelį darbo metų sukaupėme pakankamai patirties kovos su prekyba narkotikais, neteisėtos imigracijos tinklais ir prekyba žmonėmis, prekyba vogtomis transporto priemonėmis, kibernetiniais nusikaltimais, pinigų plovimu ir pinigų klastojimu srityje. Europolas yra pagrindinė Europos Sąjungos tarnyba, kovojanti su euro padirbinėjimu.

Europolas tinkamai bendradarbiauja su teisėsaugos institucijomis partnerėmis Europoje ir už jos ribų. Jis taip pat vertina savo atskaitomybės tvarką, kuri yra viena iš stabiliausių ir skaidriausių pasaulyje.

Mes palankiai vertiname visuomenės domėjimąsi mūsų darbu ir tikime, kad šioje svetainėje skaitytojui tinkamai perteikiama informacija apie mūsų veiklą, atsakingą jos vykdymą ir jos reikšmę siekiant didesnio saugumo Europoje.

Įgaliojimai

Europolas remia ES teisėsaugos institucijų veiklą kovojant su nusikalstamumu ir terorizmu visose srityse, kurios priskirtos jo įgaliojimams.

Operatyvinė veikla

Ši veikla yra daugiausia susijusi su:

 • neteisėtomis narkotinėmis medžiagomis;
 • prekyba žmonėmis;
 • pagalba neteisėtos imigracijos srityje;
 • kibernetiniais nusikaltimais;
 • intelektinės nuosavybės nusikaltimais;
 • cigarečių kontrabanda;
 • euro padirbinėjimu;
 • sukčiavimu PVM;
 • pinigų plovimu ir turto atsekimu;
 • mobiliomis organizuotomis nusikalstamomis grupėmis;
 • įstatymų nesilaikančiomis motociklininkų gaujomis;
 • terorizmu.

Valdymas ir kontrolė

Europolas ES lygmeniu atskaitingas Teisingumo ir vidaus reikalų ministrų Tarybai.

Taryba atsakinga už pagrindinius Europolo kontrolės ir gairių nustatymo veiksmus. Ji skiria direktorių ir direktoriaus pavaduotojus, taip pat kartu su Europos Parlamentu tvirtina Europolo biudžetą (kuris yra bendro ES biudžeto dalis). Be to, Taryba kartu su Europos Parlamentu gali priimti su Europolo darbu susijusius teisinius aktus. Kiekvienais metais Taryba pateikia Europos Parlamentui specialią ataskaitą apie Europolo darbą.

Organizacinė struktūra

Europolui vadovauja vykdomasis direktorius, kuris yra Europolo teisinis atstovas ir kurį skiria Europos Sąjungos Taryba. Šiuo metu Europolo vykdomoji direktorė yra Catherine De Bolle, pradėjusi eiti šias pareigas 2018 m. gegužės mėn.

Jai padeda trys vykdomojo direktoriaus pavaduotojai:

Europolo darbuotojai yra labai įvairių sričių specialistai iš skirtingų šalių.

2010 m. sausio 1 d. Europolas pradėjo veikti kaip visateisė ES agentūra. 2017 m. gegužės 1 d., įsigaliojus naujam reglamentui, Europolas oficialiai tapo Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra.

Naujasis reglamentas priimtas 2016 m. gegužės 11 d., kai Europos Parlamentas nubalsavo dėl naujų įgaliojimų, leidžiančių Europolui intensyviau kovoti su terorizmu, elektroniniu nusikalstamumu ir kitų rūšių sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu. Naujuoju reglamentu sustiprintas Europolo vaidmuo remti Europos Sąjungos teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą.

Europol Organisational Chart