Par Eiropolu

Centieni padarīt Eiropu drošāku

Eiropols ir Eiropas Savienības tiesībaizsardzības aģentūra. Mūsu galvenais mērķis ir palīdzēt veidot drošāku Eiropu visu ES pilsoņu labā.

Eiropols, kura galvenā mītne atrodas Hāgā, Nīderlandē, palīdz 27 ES dalībvalstu tiesībaizsardzības iestādēm cīnīties ar smagiem starptautiskiem noziegumiem un terorismu. Mēs sadarbojamies arī ar daudzām partnervalstīm, kuras nav ES dalībvalstis, un ar starptautiskām organizācijām.

Plaši noziedznieku un teroristu tīkli rada būtisku apdraudējumu ES iekšējai drošībai un tās iedzīvotāju drošībai un labklājībai. Lielākos draudus drošībai rada:

Tomēr parādās arī jauni draudi, piemēram, kibernoziedzība un cilvēku tirdzniecība. Šie noziedzīgie tīkli, kas gūst labumu no kibernoziegumiem un cilvēku tirdzniecības, izmanto jaunas iespējas un ātri pielāgojas, tādējādi tos ir grūti apkarot ar tradicionāliem tiesībaizsardzības līdzekļiem.

Unikālu pakalpojumu klāsts

Atrodoties Eiropas drošības struktūras centrā, Eiropols var piedāvāt unikālu pakalpojumu klāstu un būt par:

 • tiesībaizsardzības operāciju atbalsta centru,
 • ar noziedzību saistītas informācijas krātuvi;
 • kompetences centru tiesībaizsardzības jomā.

Eiropols skaitļos

 • Vairāk nekā 1000 darbinieku
 • 220 Eiropola sadarbības koordinatoru
 • Aptuveni 100 kriminālistikas analītiķu
 • Atbalsts vairāk nekā 40 000 izmeklēšanas procesu visā pasaulē

Mūsu darbības pamatā ir analīze. Eiropolā strādā aptuveni 100 kriminālistikas analītiķu, kuri ir vieni no labāk sagatavotajiem speciālistiem Eiropā. Viņi izmanto jaunākās tehnoloģiskās iespējas un rīkus ikdienas tiesībaizsardzības procesos dalībvalstīs.

Lai padziļinātu mūsu partneru izpratni par noziegumiem, ko viņi izmeklē, Eiropols sagatavo regulārus novērtējumus, piedāvājot visaptverošas analīzes un ilgtermiņa prognozes par noziedzību un terorismu ES, tostarp:

Read more

Ar šo ziņojumu un citu līdzekļu starpniecību Eiropols darbojas kā ES kompetences centrs, kas nodrošina centrālo platformu dalībvalstu tiesībaizsardzības ekspertiem.

Starptautiskie noziedznieku un teroristu grupējumi darbojas visā pasaulē, izmantojot jaunākās tehnoloģijas. Lai reaģētu efektīvi un saskaņoti, Eiropolam ir jābūt tikpat elastīgam un novatoriskam, gādājot par izmantoto metožu un rīku atbilstību mūsdienu prasībām. Tieši tāpēc mūsu paspārnē strādā vairākas specializētas struktūrvienības un īpaši izveidotas sistēmas.

Proti:

Specializētas sistēmas, kas ļauj ātri un droši uzglabāt, meklēt, vizualizēt un sasaistīt informāciju, tādējādi veidojot sarežģītu instrumentu kopumu cīņai ar noziedzību, kas ietver:

 • decentralizētu, modernu datortīklu FIU.net, kas atbalsta finanšu izlūkošanas vienības (FIU) Eiropas Savienībā cīņā ar naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu;
 • drošas informācijas apmaiņas tīkla lietojumprogrammu (SIENA), kas ir moderna platforma saziņai ES tiesībaizsardzības iestāžu starpā;
 • Eiropola ekspertu platformu (EPE), kas ir droša tīmekļa sadarbības platforma speciālistiem, kuri strādā dažādās tiesībaizsardzības jomās;
 • Eiropas Informācijas sistēmu — atsauces sistēmu, kurā tiek glabāti dati par noziedzīgiem nodarījumiem, tajos iesaistītajām personām, kā arī citi svarīgi dati.

Eiropols ir paaugstinātas drošības operatīvais centrs, kas darbojas nepārtraukti — 24 stundas diennaktī, septiņas dienas nedēļā.

Eiropola darbinieki vienmēr ir gatavi nekavējoties doties ceļā un sniegt atbalstu, izmantojot mūsu mobilo biroju. Mūs arī lūdz piedalīties narkotiku apkarošanas operācijās, un mums ir sava operatīvā komanda, kas var uz vietas palīdzēt demontēt sintētisko narkotiku laboratorijas.

Šīs informācijas vākšana, analizēšana un izplatīšana ietver apmaiņu ar lielu personas datu apjomu. Tāpēc Eiropols ievēro visaugstākos datu aizsardzības un datu drošības standartus.

Tā kā Eiropols spēj efektīvi un operatīvi reaģēt, katru gadu mūsu prioritārās jomas noziedzības un terorisma apkarošanā mainās atkarībā no vajadzībām. Tomēr mūsu galvenās prioritātes nav mainījušās un galvenā uzmanība tiek pievērsta cīņai ar starptautiskiem noziedznieku un teroristu grupējumiem. Laika gaitā mēs esam guvuši ievērojamu pieredzi cīņā ar narkotiku kontrabandu, nelegāliem imigrācijas tīkliem un cilvēku tirdzniecību, nelegālu transportlīdzekļu tirdzniecību, kibernoziegumiem, naudas atmazgāšanu un naudas viltošanu. Eiropols ir centrālais Eiropas birojs, kas nodarbojas ar EUR viltošanas apkarošanu.

Eiropols ir noslēdzis veiksmīgas sadarbības nolīgumus ar tiesībaizsardzības partneriem Eiropā un ārpus tās robežām. Mēs arī augsti vērtējam savu pārskatatbildības kārtību, kas ir viena no stingrākajām un pārredzamākajām pasaulē.

Mēs atzinīgi vērtējam sabiedrības interesi par mūsu darbu un ceram, ka šajā tīmekļa vietnē ir ļoti labi atspoguļota mūsu darbība, atbildība, ar kādu mēs izturamies pret saviem pienākumiem, un to ietekme, padarot Eiropu drošāku.

Pilnvaras

Eiropols atbalsta tiesībaizsardzības iestādes visā ES cīņā ar noziedzību un terorismu visās tā pilnvarojuma jomās.

Operatīvā darbība

Šīs darbības mērķis ir apkarot:

 • narkotikas,
 • cilvēku tirdzniecību,
 • nelegālās imigrācijas veicināšanu,
 • kibernoziedzību,
 • ar intelektuālo īpašumu saistītus noziegumus,
 • cigarešu kontrabandu,
 • EUR viltošanu,
 • ar PVN saistītu krāpšanu,
 • naudas atmazgāšanu, izsekojot līdzekļu plūsmas,
 • mobilus organizētos noziedzīgos grupējumus,
 • ārpuslikuma esošas motociklistu bandas,
 • terorismu.

Pārvaldība un kontrole

ES līmenī Eiropola darbību pārrauga Tieslietu un iekšlietu Ministru padome.

Padome ir atbildīga par Eiropola darbības kontroli un vadību. Kopā ar Eiropas Parlamentu tā ieceļ Eiropola direktoru un direktora vietniekus, kā arī apstiprina Eiropola budžetu (kas ir daļa no vispārējā ES budžeta). Padome kopā ar Eiropas Parlamentu var arī pieņemt noteikumus, kas regulē Eiropola darbību. Katru gadu Padome nosūta īpašu ziņojumu Eiropas Parlamentam par Eiropola darbību.

Organizatoriskā struktūra

Eiropolu vada izpilddirektors, kurš ir Eiropola likumīgais pārstāvis un kuru ieceļ Eiropas Savienības Padome. Eiropola pašreizējā izpilddirektore ir Catherine De Bolle, kura stājās amatā 2018. gada maijā.

Viņai palīdz trīs izpilddirektora vietnieki:

Eiropola darbinieki ir ar dažādu pieredzi un pārstāv dažādas valstis.

Eiropols 2010. gada 1. janvārī sāka darbu kā pilntiesīga ES aģentūra. Eiropols 2017. gada 1. maijā pēc tam, kad stājās spēkā jaunā regula, oficiāli kļuva par Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai.

Jaunā regula tika pieņemta 2016. gada 11. maijā, kad Eiropas Parlaments balsoja par atjauninātajām pilnvarām, lai Eiropols varētu pastiprināt centienus cīņā pret terorismu, kibernoziedzību un citiem smagās un organizētās noziedzības veidiem. Ar jauno regulu tiek stiprināta Eiropola loma ES tiesībaizsardzības iestāžu sadarbības atbalstīšanā.

Europol Organisational Chart