Over Europol

Bijdragen aan een veiliger Europa

Europol is het rechtshandhavingsagentschap van de Europese Unie. Ons hoofddoel is bij te dragen aan een veiliger Europa voor alle EU-burgers.

Vanuit ons hoofdkantoor in Den Haag, Nederland, staan wij de 27 lidstaten van de EU bij in hun strijd tegen ernstige internationale criminaliteit en terrorisme. Wij werken ook samen met vele niet-EU-partnerlanden en internationale organisaties.

Grootschalige criminele en terroristische netwerken vormen een belangrijke bedreiging voor de interne veiligheid van de EU en van de veiligheid en de bestaansmiddelen van haar burgers. De grootste bedreigingen voor de veiligheid zijn afkomstig van:

Maar er zijn ook nieuwe, groeiende gevaren, zoals cybercriminaliteit en mensenhandel. De netwerken achter de criminaliteit op elk van deze terreinen zijn alert op nieuwe kansen en weten stand te houden bij traditionele rechtshandhavingsmaatregelen.

Unieke diensten

Dankzij onze centrale positie in de Europese beveiligingsarchitectuur kunnen we een uniek pakket aan diensten aanbieden en fungeren als:

 • ondersteuningscentrum voor rechtshandhavingsoperaties;
 • centrum voor informatie over criminele activiteiten;
 • expertisecentrum op het gebied van rechtshandhaving.

Europol in cijfers

 • Meer dan 1 000 medewerkers
 • 220 Europol-verbindingsofficieren
 • Circa 100 misdaadanalisten
 • Ondersteuning aan meer dan 40 000 internationale onderzoeken per jaar

Analyse vormt de kern van onze activiteiten. Wij hebben ongeveer 100 misdaadanalisten in dienst, die tot de best opgeleide analisten in Europa behoren. Zij gebruiken geavanceerde hulpmiddelen om dagelijks ondersteuning te verlenen aan rechtshandhavingsonderzoeken in de lidstaten.

Om onze partners een dieper inzicht te geven in de misdrijven waarmee zij te maken hebben, stelt Europol regelmatige evaluaties op die uitgebreide en vooruitkijkende analyses geven van criminaliteit en terrorisme in de EU, zoals:

Read more

Aan de hand van deze verslagen en op andere wijzen fungeert Europol als expertisecentrum van de EU en centraal platform voor rechtshandhavingsdeskudigen uit de lidstaten.

Internationale criminele en terroristische groepen zijn wereldwijd actief en gebruiken de nieuwste technologie. Om hierop doeltreffend en gecoördineerd te reageren, moet Europol net zo flexibel en vernieuwend zijn en ervoor zorgen dat zijn methoden en hulpmiddelen up-to-date zijn. Daarom hebben we enkele gespecialiseerde diensten en systemen op maat.

De diensten zijn:

De gespecialiseerde systemen, die het mogelijk maken op een snelle en veilige manier gegevens op te slaan, op te zoeken, te visualiseren en te koppelen en aldus een gesofisticeerde toolkit omvatten voor de bestrijding van criminaliteit, zijn onder meer:

 • FIU.net, een gedecentraliseerd en gesofisticeerd computernetwerk dat de financiële-inlichtingeneenheden ondersteunt in hun strijd tegen witwaspraktijken en terrorismefinanciering;
 • de beveiligde netwerktoepassing voor informatie-uitwisseling (Secure Information Exchange Network Application, SIENA), een geavanceerd platform dat voorziet in de communicatiebehoeften van rechtshandhavingsdiensten in de EU;
 • het Europol-platform voor deskundigen (EPE), een beveiligd internetplatform voor samenwerking tussen specialisten actief op uiteenlopende rechtshandhavingsgebieden;
 • het Europees Informatiesysteem, het referentiesysteem voor strafbare feiten, de hierbij betrokken personen en andere gerelateerde gegevens.

Europol is een extra beveiligd operationeel centrum dat voortdurend actief is: 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Onze Europol-officieren zijn steeds bereid om snel af te reizen en ondersteuning te bieden via ons mobiel kantoor. Onze aanwezigheid wordt ook gevraagd in de strijd tegen illegale drugs; wij hebben een volledig operationeel team om laboratoria voor synthetische drugs op locatie te helpen ontmantelen.

Het verzamelen, analyseren en verspreiden van deze informatie vereist de uitwisseling van grote hoeveelheden persoonsgegevens. Europol stelt de hoogste normen vast op het gebied van gegevensbescherming en -beveiliging en houdt zich daaraan.

Omdat Europol op flexibele wijze kan reageren, concentreren we ons van jaar tot jaar op verschillende vormen van criminele en terroristische activiteiten, afhankelijk van de behoeften. Onze voornaamste prioriteiten blijven echter doorgaans redelijk stabiel en zijn een weerspiegeling van de prioriteiten van internationale criminele en terroristische groepen. We hebben in de loop van de jaren een aanzienlijke ervaring opgedaan in de strijd tegen drugshandel, illegale immigratienetwerken en mensenhandel, illegale handel in motorvoertuigen, cybercriminaliteit, witwassen en valutavervalsing. Europol is het centrale Europese kantoor voor de bestrijding van het vervalsen van de euro.

Europol heeft uitstekende samenwerkingsregelingen met rechtshandhavingspartners in Europa en daarbuiten. Verder hecht Europol veel waarde aan de regelingen inzake zijn verantwoordingsplicht, die tot de meest strenge en transparante ter wereld behoren.

Wij zijn blij met de belangstelling van het publiek voor ons werk en wij vertrouwen erop dat deze website de lezer een goed beeld geeft van onze activiteiten, de verantwoorde wijze waarop deze worden uitgevoerd en de bijdrage die wij hiermee leveren aan een veiliger Europa.

Mandaat

Europol biedt de rechtshandhavingsautoriteiten in heel de EU ondersteuning bij activiteiten ter bestrijding van criminaliteit en terrorisme op al zijn mandaatgebieden.

Operationele activiteiten

Deze activiteiten zijn gericht op:

 • illegale drugs
 • mensenhandel
 • hulp bij illegale immigratie
 • cybercriminaliteit
 • criminaliteit op het terrein van intellectuele eigendom
 • sigarettensmokkel
 • vervalsing van de euro
 • btw-fraude
 • witwassen van geld en vermogenstracering
 • rondtrekkende georganiseerde criminele groeperingen
 • verboden motorbendes
 • terrorisme

Management en controle

Europol legt op EU-niveau verantwoording af aan de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken.

De Raad is verantwoordelijk voor het hoofdtoezicht op en de sturing van Europol. De Raad benoemt de directeur en de adjunct-directeuren en keurt de Europol-begroting goed (die een onderdeel vormt van de algemene begroting van de EU), samen met het Europees Parlement. De Raad kan, samen met het Europees Parlement, ook regels vaststellen met betrekking tot de activiteiten van Europol. Elk jaar zendt de Raad het Europees Parlement een speciaal verslag over de activiteiten van Europol.

Organisatiestructuur

Europol wordt geleid door een uitvoerend directeur, die de wettelijke vertegenwoordiger van Europol is en die door de Raad van de Europese Unie wordt benoemd. De huidige uitvoerend directeur van Europol is sinds mei 2018 Catherine De Bolle.

Zij wordt bijgestaan door drie adjunct-uitvoerend directeuren:

De Europol-medewerkers hebben uiteenlopende achtergronden en komen uit verschillende landen.

Op 1 januari 2010 werd Europol een volwaardig EU-agentschap. Sinds 1 mei 2017, na de inwerkingtreding van zijn nieuwe verordening, heet Europol officieel het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving.

De nieuwe verordening was aangenomen op 11 mei 2016, toen het Europees Parlement stemde over nieuwe bevoegdheden om Europol in staat te stellen de strijd tegen terrorisme, cybercriminaliteit en andere ernstige en georganiseerde criminaliteit op te voeren. De nieuwe verordening versterkt de rol van Europol bij de ondersteuning van de samenwerking tussen rechtshandhavingsinstanties in de EU.

Europol Organisational Chart