Informacje o Europolu

Na rzecz większego bezpieczeństwa Europy

Europol jest organem ścigania Unii Europejskiej. Głównym celem Europolu jest przyczynianie się do zwiększenia bezpieczeństwa Europy z korzyścią dla wszystkich obywateli UE.

Agencja, z siedzibą w Hadze (Niderlandy), wspiera 27 państw członkowskich w walce przeciwko poważnej przestępczości międzynarodowej i terroryzmowi. Współpracuje również z wieloma państwami partnerskimi spoza UE oraz organizacjami międzynarodowymi.

Rozległe siatki przestępcze i terrorystyczne stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego UE oraz dla bezpieczeństwa i bytu jej obywateli. Największymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa są:

Jednak narastają również nowe niebezpieczeństwa, na przykład cyberprzestępczość i handel ludźmi. Sieci popełniające przestępstwa w każdej z tych dziedzin szybko wykorzystują nowe możliwości i opierają się tradycyjnym środkom ścigania przestępstw.

Unikalne usługi

Pozycja w centrum europejskiej architektury bezpieczeństwa umożliwia Europolowi świadczenie unikalnego zakresu usług i funkcjonowaniu jako:

 • centrum wspierające operacje w zakresie ścigania przestępstw;
 • centrum wymiany informacji o działaniach przestępczych;
 • centrum wiedzy specjalistycznej o ściganiu przestępstw.
   

Dane liczbowe dotyczące Europolu

 • Ponad 1000 pracowników
 • 220 oficerów łącznikowych Europolu
 • Około 100 śledczych
 • Wsparcie dla ponad 40 000 międzynarodowych dochodzeń rocznie

Centralną pozycję w działalności Europolu zajmuje analiza. Agencja zatrudnia około 100 śledczych, którzy należą do najlepiej wyszkolonych w Europie. Na co dzień wykorzystują oni najnowocześniejsze narzędzia, wspomagając dochodzenia prowadzone przez organy ścigania w państwach członkowskich.

Aby przekazywać swoim partnerom dogłębne informacje o przestępstwach, którymi się zajmują, Europol sporządza regularne oceny zawierające kompleksowe, perspektywiczne analizy przestępczości i terroryzmu w UE, tym:

 • ocenę zagrożenia poważną i zorganizowaną przestępczością w UE (SOCTA), w której:
  • wskazuje się i ocenia pojawiające się zagrożenia;
  • opisuje się strukturę zorganizowanych grup przestępczych i sposób ich działania, jak również główne rodzaje przestępczości w UE;
 • sprawozdanie dotyczące sytuacji i tendencji w dziedzinie terroryzmu w UE (TE-SAT), w którym szczegółowo przedstawia się sytuację w zakresie terroryzmu w UE;
 • coroczny Przegląd Europolu, zawierający wyniki i szczegółowe informacje dotyczące rodzajów funkcji i systemów, którymi dysponuje Europol i które wykorzystuje w formie skoordynowanego wsparcia działań policyjnych w całej Europie, a czasami znacznie dalej.

Read more

Poprzez powyższe sprawozdania oraz inne metody działania Europol funkcjonuje jako unijne centrum wiedzy specjalistycznej i stanowiąc centralną platformę dla ekspertów z państw członkowskich zajmujących się ściganiem przestępstw.

Międzynarodowe grupy przestępcze i terrorystyczne działają na całym świecie, wykorzystując najnowsze technologie. Aby zapewnić skuteczną i skoordynowaną reakcję, Europol musi być równie elastyczny i innowacyjny oraz musi dbać o to, aby jego metody i narzędzia były nowoczesne. Dlatego w Agencji funkcjonuje szereg wyspecjalizowanych organów i specjalnych systemów.

Do organów tych należą:

Specjalistyczne systemy, zapewniające szybkie i bezpieczne możliwości przechowywania, wyszukiwania, wizualizacji i kojarzenia informacji, obejmują zestaw zaawansowanych narzędzi zwalczania przestępczości, do których należą:

Europol jest centrum operacyjnym o wysokim poziomie bezpieczeństwa działającym nieprzerwanie, tj. 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Urzędnicy Europolu zawsze są w gotowości, aby bezzwłocznie wyruszyć w podróż oraz udzielać wsparcia poprzez mobilne biuro Agencji. Istnieje również zapotrzebowanie na działania Agencji w walce przeciwko niedozwolonym środkom odurzającym i dysponuje ona w pełni sprawnym zespołem pomagającym w eliminacji w terenie laboratoriów wytwarzających narkotyki syntetyczne.

Gromadzenie, analiza i rozpowszechnianie takich informacji wiążą się z wymianą dużych ilości danych osobowych. Europol wyznacza i przestrzega najbardziej rygorystyczne normy ochrony i bezpieczeństwa danych.

Jako że Europol potrafi reagować w sposób elastyczny, z roku na rok skupia się, w zależności od konieczności, na różnych obszarach działalności przestępczej i terrorystycznej. Natomiast główne priorytety Agencji raczej pozostają stosunkowo stabilne i odnoszę się do międzynarodowych grup przestępczych i terrorystycznych. Na przestrzeni lat zdobyła wiele doświadczeń w walce z nielegalnym obrotem środkami odurzającymi, sieciami nielegalnej imigracji i handlem ludźmi, nielegalnym handlem pojazdami, cyberprzestępczością, praniem pieniędzy i fałszowaniem pieniędzy. Europol jest głównym europejskim urzędem zwalczającym fałszowanie euro.

Europol ma doskonałe relacje współpracy z partnerskimi organami ścigania w Europie i poza Europą. Wysoko sobie również ceni swoje porozumienia w zakresie odpowiedzialności, które należą do najbardziej solidnych i przejrzystych na świecie.

Cieszymy się z zainteresowania społeczeństwa naszą pracą i mamy nadzieję, że niniejsza strona dobrze przedstawia nasze działania, odpowiedzialny sposób ich realizacji oraz ich skutki dla zwiększenia bezpieczeństwa Europy.

Mandat

Europol wspomaga organy ścigania w całej UE w zakresie działań związanych ze zwalczaniem przestępczości i terroryzmu we wszystkich obszarach swoich uprawnień.

Działania operacyjne

Główne obszary działań operacyjnych:

 • niedozwolone środki odurzające
 • handel ludźmi
 • ułatwianie nielegalnej imigracji
 • cyberprzestępczość
 • przestępczość przeciwko własności intelektualnej
 • przemyt papierosów
 • fałszowanie euro
 • oszustwo związane z VAT
 • pranie pieniędzy i odszukiwanie mienia
 • mobilne zorganizowane grupy przestępcze
 • zakazane gangi motocyklowe
 • terroryzm

Zarządzanie i kontrola

Europol odpowiada na poziomie UE przed Radą Ministrów Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.

Rada sprawuje główną kontrolę nad Europolem i kieruje jego działalnością. Wraz z Parlamentem Europejskim Rada powołuje dyrektora i zastępców dyrektora oraz zatwierdza budżet Europolu (który jest częścią budżetu ogólnego UE). Może ona również, wraz z Parlamentem Europejskim, przyjmować przepisy dotyczące prac Europolu. Co roku Rada przedstawia Parlamentowi Europejskiemu specjalne sprawozdanie z pracy Europolu.

Struktura organizacyjna

Na czele Europolu stoi dyrektor wykonawczy, który jest przedstawicielem prawnym Europolu i jest  powoływany przez Radę Unii Europejskiej. Obecnym dyrektorem wykonawczym Europolu jest Catherine De Bolle, która objęła to stanowisko w maju 2018 r.

Wsparcia udziela jej trzech zastępców dyrektora wykonawczego:

Pracownicy Europolu pochodzą z różnorodnych środowisk i z różnych państw.

W dniu 1 stycznia 2010 r. Europol stał się pełnoprawną agencją UE. W dniu 1 maja 2017 r., wraz z wejściem w życie nowego rozporządzania, Europol stał się oficjalnie Agencją Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania.

Nowe rozporządzenie przyjęto w dniu 11 maja 2016 r. po uchwaleniu przez Parlament Europejski  większych uprawnień dla Europolu, pozwalających mu na zintensyfikowanie wysiłków w  zwalczaniu terroryzmu, cyberprzestępczości oraz innych form poważnych przestępstw i zorganizowanej przestępczości. Nowe rozporządzenie wzmacnia rolę Europolu we wspieraniu współpracy organów egzekwowania prawa w UE.

Europol Organisational Chart