O Europole

Pomáhame robiť Európu bezpečnejšou

Europol je agentúra Európskej únie na presadzovanie práva. Naším hlavným cieľom je pomôcť vytvoriť bezpečnejšiu Európu v prospech všetkých občanov EÚ.

Naše sídlo je v holandskom Haagu a 28 členským štátom EÚ pomáhame v boji proti závažnej medzinárodnej trestnej činnosti a terorizmu. Spolupracujeme tiež s mnohými partnerskými štátmi, ktoré nie sú členskými štátmi EÚ, a s medzinárodnými organizáciami.

Rozsiahle zločinecké a teroristické siete predstavujú významnú hrozbu pre vnútornú bezpečnosť EÚ a bezpečnosť a životy jej obyvateľov. Zdrojmi najväčších bezpečnostných hrozieb sú:

Ale rozmáhajú sa aj nové nebezpečenstvá, napríklad počítačová kriminalita a obchodovanie s ľuďmi. Zločinecké siete v pozadí trestnej činnosti v každej z týchto oblastí rýchlo využívajú nové príležitosti a húževnato odolávajú tradičným opatreniam presadzovania práva.

Jedinečné služby

Naše postavenie uprostred európskej bezpečnostnej štruktúry nám umožňuje ponúkať jedinečný výber služieb a slúžiť ako:

 • podporné centrum pre operácie v oblasti presadzovania práva;
 • stredisko informácií o trestnej činnosti;
 • centrum odborných znalostí v oblasti presadzovania práva.

Europol v číslach

 • Viac ako 1 000 zamestnancov
 • 220 styčných dôstojníkov Europolu
 • Približne 100 analytikov trestnej činnosti
 • Podpora vyše 40 000 cezhraničných prípadov vyšetrovania každý rok

Podstatou našich činností je analýza. Zamestnávame približne 100 analytikov trestnej činnosti, ktorí patria medzi najlepšie vyškolených v Európe. Denne používajú najmodernejšie nástroje na podporu vyšetrovania pri presadzovaní práva v členských štátoch.

Na podrobnejšie oboznámenie partnerov so zločinmi, s ktorými sa zaoberá, Europol pravidelne vypracúva hodnotenia s komplexnými výhľadovými analýzami trestnej činnosti a terorizmu v EÚ vrátane:

Read more

Prostredníctvom týchto správ a ďalších prostriedkov Europol slúži ako stredisko odborných znalostí EÚ, ktoré poskytuje ústrednú platformu pre expertov členských štátov v oblasti presadzovania práva.

Medzinárodné zločinecké a teroristické skupiny pôsobia po celom svete a využívajú najnovšie technológie. Na zabezpečenie účinnej a koordinovanej reakcie musí byť Europol rovnako flexibilný a inovatívny a musí zabezpečiť, aby jeho metódy a nástroje boli aktuálne. Preto sme domovom viacerých špecializovaných orgánov a špeciálnych systémov.

Týmito orgánmi sú:

Špecializované systémy, ktoré ponúkajú rýchle a bezpečné možnosti ukladania, vyhľadávania, vizualizácie a spájania informácií, sú tak sofistikovaným súborom nástrojov boja proti trestnej činnosti, ktorého súčasťami sú:

Europol je operačným strediskom vysokej bezpečnosti, ktoré je v prevádzke nepretržite 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Dôstojníci Europolu sú na požiadanie vždy pripravení vo veľmi krátkom čase vycestovať a poskytnúť podporu prostredníctvom našej mobilnej kancelárie. Naša prítomnosť je tiež žiadaná v boji proti nelegálnym drogám a máme plne funkčný tím na pomoc pri odhaľovaní laboratórií na výrobu syntetických drog na mieste.

Zhromažďovanie, analýza a šírenie týchto informácií znamená výmenu veľkého množstva osobných údajov. Europol stanovuje a dodržiava najprísnejšie normy ochrany a bezpečnosti údajov.

Vzhľadom na to, že Europol sa dokáže pružne prispôsobiť, každý rok sa v závislosti od požiadaviek zameriavame na rôzne oblasti trestnej a teroristickej činnosti. Naše hlavné priority však zostávajú relatívne stabilné korešpondujúc s prioritami medzinárodných zločineckých a teroristických skupín. V priebehu rokov sme nadobudli značné skúsenosti v boji proti: obchodovaniu s drogami; sieťam nezákonného prisťahovalectva a obchodovaniu s ľuďmi; obchodovaniu s odcudzenými vozidlami; počítačovej kriminalite; legalizácii príjmov z trestnej činnosti; a falšovaniu meny. Europol je ústredným európskym úradom pre boj proti falšovaniu eura.

Europol využíva vynikajúce dohody o spolupráci s partnermi presadzovania práva v Európe i mimo nej. Vysoko hodnotí tiež dohody o zodpovednosti, ktoré patria medzi najpevnejšie a najtransparentnejšie na svete.

Vítame záujem verejnosti o našu prácu a veríme, že toto webové sídlo ponúka čitateľovi dostatočný obraz o našich činnostiach, zodpovednom spôsobe ich vykonávania a vplyve, ktorý majú na budovanie bezpečnejšej Európy.

Mandát

Europol podporuje orgány presadzovania práva v EÚ pri činnostiach boja proti trestnej činnosti a terorizmu vo všetkých stanovených oblastiach.

Operačné činnosti

Tieto činnosti sú zamerané na:

 • nelegálne drogy,
 • obchodovanie s ľuďmi,
 • organizované nelegálne prisťahovalectvo,
 • počítačovú kriminalitu,
 • trestnú činnosť v oblasti duševného vlastníctva,
 • pašovanie cigariet,
 • falšovanie eura,
 • podvod v oblasti DPH,
 • legalizáciu príjmov z trestnej činnosti a vyhľadávanie majetku,
 • mobilné organizované zločinecké skupiny,
 • nezákonné motocyklové gangy,
 • terorizmus.

Riadenie a kontrola

Europol na úrovni EÚ podlieha Rade pre spravodlivosť a vnútorné veci.

Rada zodpovedá za hlavnú kontrolu a usmerňovanie Europolu. Vymenúva riaditeľa a zástupcov riaditeľa a spolu s Európskym parlamentom schvaľuje rozpočet Europolu (ktorý je súčasťou všeobecného rozpočtu EÚ). Spolu s Európskym parlamentom prijíma aj nariadenia, ktoré sa vzťahujú na činnosť Europolu, a každý rok predkladá Európskemu parlamentu osobitnú správu o činnosti Europolu.

Organizačná štruktúra

Štatutárnym zástupcom Europolu je riaditeľ, ktorého vymenúva Rada Európskej únie.

Súčasným riaditeľom Europolu je Catherine De Bolle, ktorá nastúpila do úradu 2.5.2018.

Pomáhajú mu traja zástupcovia riaditeľa:

Zamestnanci Europolu majú pôvod v najrozmanitejších prostrediach a štátoch. Viac sa dozviete na našej stránke štatistických údajov.

Od 1. januára 2010 je Europol plnohodnotnou agentúrou EÚ. Toto je jeho súčasná organizačná štruktúra:

Europol Organisational Chart