O Europole

Pomáhame robiť Európu bezpečnejšou

Europol je agentúra Európskej únie na presadzovanie práva. Naším hlavným cieľom je pomôcť vytvoriť bezpečnejšiu Európu v prospech všetkých občanov EÚ.

Naše sídlo je v holandskom Haagu a 27 členským štátom EÚ pomáhame v boji proti závažnej medzinárodnej trestnej činnosti a terorizmu. Spolupracujeme tiež s mnohými partnerskými štátmi, ktoré nie sú členskými štátmi EÚ, a s medzinárodnými organizáciami.

Rozsiahle zločinecké a teroristické siete predstavujú významnú hrozbu pre vnútornú bezpečnosť EÚ a bezpečnosť a životy jej obyvateľov. Zdrojmi najväčších bezpečnostných hrozieb sú:

Ale rozmáhajú sa aj nové nebezpečenstvá, napríklad počítačová kriminalita a obchodovanie s ľuďmi. Zločinecké siete v pozadí trestnej činnosti v každej z týchto oblastí rýchlo využívajú nové príležitosti a húževnato odolávajú tradičným opatreniam presadzovania práva.

Jedinečné služby

Naše postavenie uprostred európskej bezpečnostnej štruktúry nám umožňuje ponúkať jedinečný výber služieb a slúžiť ako:

 • podporné centrum pre operácie v oblasti presadzovania práva;
 • stredisko informácií o trestnej činnosti;
 • centrum odborných znalostí v oblasti presadzovania práva.

Europol v číslach

 • Viac ako 1 000 zamestnancov
 • 220 styčných dôstojníkov Europolu
 • Približne 100 analytikov trestnej činnosti
 • Podpora vyše 40 000 cezhraničných prípadov vyšetrovania každý rok

Podstatou našich činností je analýza. Zamestnávame približne 100 analytikov trestnej činnosti, ktorí patria medzi najlepšie vyškolených v Európe. Denne používajú najmodernejšie nástroje na podporu vyšetrovania pri presadzovaní práva v členských štátoch.

Na podrobnejšie oboznámenie partnerov so zločinmi, s ktorými sa zaoberá, Europol pravidelne vypracúva hodnotenia s komplexnými výhľadovými analýzami trestnej činnosti a terorizmu v EÚ vrátane:

Read more

Prostredníctvom týchto správ a ďalších prostriedkov Europol slúži ako stredisko odborných znalostí EÚ, ktoré poskytuje ústrednú platformu pre expertov členských štátov v oblasti presadzovania práva.

Medzinárodné zločinecké a teroristické skupiny pôsobia po celom svete a využívajú najnovšie technológie. Na zabezpečenie účinnej a koordinovanej reakcie musí byť Europol rovnako flexibilný a inovatívny a musí zabezpečiť, aby jeho metódy a nástroje boli aktuálne. Preto sme domovom viacerých špecializovaných orgánov a špeciálnych systémov.

Týmito orgánmi sú:

Špecializované systémy, ktoré ponúkajú rýchle a bezpečné možnosti ukladania, vyhľadávania, vizualizácie a spájania informácií, sú tak sofistikovaným súborom nástrojov boja proti trestnej činnosti, ktorého súčasťami sú:

Europol je operačným strediskom vysokej bezpečnosti, ktoré je v prevádzke nepretržite 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Dôstojníci Europolu sú na požiadanie vždy pripravení vo veľmi krátkom čase vycestovať a poskytnúť podporu prostredníctvom našej mobilnej kancelárie. Naša prítomnosť je tiež žiadaná v boji proti nelegálnym drogám a máme plne funkčný tím na pomoc pri odhaľovaní laboratórií na výrobu syntetických drog na mieste.

Zhromažďovanie, analýza a šírenie týchto informácií znamená výmenu veľkého množstva osobných údajov. Europol stanovuje a dodržiava najprísnejšie normy ochrany a bezpečnosti údajov.

Vzhľadom na to, že Europol sa dokáže pružne prispôsobiť, každý rok sa v závislosti od požiadaviek zameriavame na rôzne oblasti trestnej a teroristickej činnosti. Naše hlavné priority však zostávajú relatívne stabilné korešpondujúc s prioritami medzinárodných zločineckých a teroristických skupín. V priebehu rokov sme nadobudli značné skúsenosti v boji proti: obchodovaniu s drogami; sieťam nezákonného prisťahovalectva a obchodovaniu s ľuďmi; obchodovaniu s odcudzenými vozidlami; počítačovej kriminalite; legalizácii príjmov z trestnej činnosti; a falšovaniu meny. Europol je ústredným európskym úradom pre boj proti falšovaniu eura.

Europol využíva vynikajúce dohody o spolupráci s partnermi presadzovania práva v Európe i mimo nej. Vysoko hodnotí tiež dohody o zodpovednosti, ktoré patria medzi najpevnejšie a najtransparentnejšie na svete.

Vítame záujem verejnosti o našu prácu a veríme, že toto webové sídlo ponúka čitateľovi dostatočný obraz o našich činnostiach, zodpovednom spôsobe ich vykonávania a vplyve, ktorý majú na budovanie bezpečnejšej Európy.

Mandát

Europol podporuje orgány presadzovania práva v EÚ pri činnostiach boja proti trestnej činnosti a terorizmu vo všetkých stanovených oblastiach.

Operačné činnosti

Tieto činnosti sú zamerané na:

 • nelegálne drogy,
 • obchodovanie s ľuďmi,
 • organizované nelegálne prisťahovalectvo,
 • počítačovú kriminalitu,
 • trestnú činnosť v oblasti duševného vlastníctva,
 • pašovanie cigariet,
 • falšovanie eura,
 • podvod v oblasti DPH,
 • legalizáciu príjmov z trestnej činnosti a vyhľadávanie majetku,
 • mobilné organizované zločinecké skupiny,
 • nezákonné motocyklové gangy,
 • terorizmus.

Riadenie a kontrola

Europol na úrovni EÚ podlieha Rade pre spravodlivosť a vnútorné veci.

Rada zodpovedá za hlavnú kontrolu a usmerňovanie Europolu. Vymenúva riaditeľa a zástupcov riaditeľa a spolu s Európskym parlamentom schvaľuje rozpočet Europolu (ktorý je súčasťou všeobecného rozpočtu EÚ). Spolu s Európskym parlamentom prijíma aj nariadenia, ktoré sa vzťahujú na činnosť Europolu, a každý rok predkladá Európskemu parlamentu osobitnú správu o činnosti Europolu.

Organizačná štruktúra

Na čele Europolu stojí výkonný riaditeľ, ktorý je jeho právnym zástupcom a ktorého vymenúva Rada Európskej únie. Terajšia výkonná riaditeľka Europolu je Catherine De Bolle, ktorá do funkcie nastúpila v máji 2018.

Má troch zástupcov:

Zamestnanci Europolu pochádzajú z rôznych odborných prostredí a krajín.

Od 1. januára 2010 je Europol plnohodnotnou agentúrou EÚ. Po nadobudnutí účinnosti nového nariadenia sa 1. mája 2017 Europol oficiálne stal Agentúrou Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva.

Nové nariadenie bolo schválené 11. mája 2016, čím Európsky parlament posilnil právomoci Europolu, aby zintenzívnil svoje úsilie v boji pri terorizmu, počítačovej kriminalite a iným formám závažnej a organizovanej trestnej činnosti. Novým nariadením sa upevnila úloha Europolu v rámci podpory spolupráce medzi orgánmi presadzovania práva v EÚ.

Europol Organisational Chart