O Europolu

Prizadevanje za varnejšo Evropo

Europol je agencija kazenskega pregona Evropske unije. Njen glavni cilj je pomagati pri izboljšanju varnosti v Evropi v korist vseh državljanov EU.

Urad ima sedež v Haagu na Nizozemskem in pomaga 27 državam članicam EU pri boju proti hudim mednarodnim kaznivim dejanjem in terorizmu. Poleg tega sodeluje s številnimi partnerskimi državami zunaj EU in mednarodnimi organizacijami.

Obsežne kriminalne in teroristične mreže so velika nevarnost za notranjo varnost Unije ter varnost in način življenja njenih državljanov. Varnost najbolj ogrožajo:

Hkrati narašča tudi število novih oblik nevarnosti, kot sta kibernetska kriminaliteta in trgovina z ljudmi. Mreže, ki so odgovorne za kazniva dejanja na vsakem od teh področij, hitro izkoristijo nove priložnosti in jih ni mogoče odpraviti s tradicionalnimi ukrepi kazenskega pregona.

Edinstvene storitve

Europol lahko zaradi položaja v središču evropske varnostne zgradbe ponudi edinstvene storitve, saj deluje kot:

 • podporni center operacijam kazenskega pregona;
 • osrednja točka za informacije o kriminalni dejavnosti;
 • središče strokovnega znanja s področja kazenskega pregona.

Europol v številkah

 • več kot 1 000 zaposlenih;
 • 220 Europolovih uradnikov za zvezo;
 • približno 100 kriminalističnih analitikov;
 • več kot 40 000 mednarodnih preiskav vsako leto.

Analiziranje je ena od osrednjih Europolovih dejavnosti. V njem je zaposlenih približno 100 kriminalističnih analitikov, ki so med najbolje usposobljenimi v Evropi. Pri svojem vsakdanjem delu uporabljajo najsodobnejša orodja za izvedbo preiskav v državah članicah.

Da bi imeli Europolovi partnerji boljši vpogled v kazniva dejanja, ki jih obravnavajo, pripravlja ta urad redne ocene ogroženosti, ki ponujajo celovite in v prihodnost usmerjene analize kaznivih dejanj in terorizma v EU, vključno z:

Read more

Europol je s temi poročili in drugimi dejavnostmi strokovno središče v EU, saj zagotavlja osrednjo platformo strokovnjakom kazenskega pregona iz držav članic.

Mednarodne kriminalne združbe in teroristične skupine delujejo po vsem svetu, pri čemer izkoriščajo najnovejšo tehnologijo. Da bi se lahko Europol učinkovito in usklajeno odzival nanje, mora biti prav tako prilagodljiv in iznajdljiv, pri svojem delu pa uporabljati najsodobnejše metode in orodja. Zato ima številne specializirane organe in prilagojene sisteme.

Ti organi so:

Specializirani sistemi, ki ponujajo hitre in varne zmogljivosti za hranjenje, iskanje, vizualizacijo in povezovanje informacij, tako zajemajo napredna orodja za boj proti kriminaliteti, ki vključujejo:

Europol je operativni center visoke varnosti, ki deluje nepretrgoma 24 ur na dan in sedem dni v tednu.

Europolovi uradniki so takoj na voljo za potovanja in priskočijo na pomoč v okviru Europolove mobilne enote. Poleg tega se urad bori proti nezakonitim drogam in ima za to popolnoma operativno skupino, ki pomaga uničevati laboratorije za sintetične droge na kraju samem.

Pri zbiranju, analiziranju in razširjanju teh informacij se izmenjajo velike količine osebnih podatkov. Europol pri izpolnjevanju teh nalog upošteva najvišje standarde na področju varstva in zaščite podatkov.

Ker se lahko odziva prožno, se osredotoča na področja kriminalne in teroristične dejavnosti, ki se razlikujejo iz leta v leto glede na posamezne zahteve. Kljub temu bi morale njegove prednostne naloge ostati sorazmerno nespremenjene, ker so povezane z mednarodnimi kriminalnimi in terorističnimi združbami. Z leti je pridobil bogate izkušnje z bojem proti trgovini s prepovedanimi drogami, mrežami nezakonitega priseljevanja in trgovini z ljudmi, nedovoljeni trgovini z motornimi vozili, kibernetski kriminaliteti ter pranju in ponarejanju denarja. Europol je osrednji evropski urad za boj proti ponarejanju evra.

Vzpostavil je odlične sporazume o sodelovanju s partnerji kazenskega pregona v Evropi in zunaj nje. Pohvali se lahko tudi z ukrepi v zvezi z odgovornostjo, ki so med najbolj stabilnimi in preglednimi na svetu.

Ceni zanimanje javnosti za svoje delo in verjame, da je to spletišče dober prikaz njegovih dejavnosti, odgovornosti pri njihovem opravljanju in vpliva, ki ga ima na prizadevanja za varnejšo Evropo.

Pooblastila

Europol podpira organe kazenskega pregona v EU v boju proti kaznivim dejanjem in terorizmu na vseh področjih svojih pristojnosti.

Operativne dejavnosti

Te dejavnosti so osredotočene na:

 • prepovedane droge;
 • trgovino z ljudmi;
 • pomoč pri nezakonitem priseljevanju;
 • kibernetsko kriminaliteto;
 • kriminaliteto, povezano s kršitvijo pravic intelektualne lastnine;
 • tihotapljenje cigaret;
 • ponarejanje evra;
 • goljufije na področju DDV;
 • pranje denarja in sledenje premoženja;
 • mobilne organizirane kriminalne združbe;
 • prepovedane motoristične tolpe;
 • terorizem.

Upravljanje in nadzor

Europol je na ravni EU odgovoren Svetu ministrov za pravosodje in notranje zadeve.

Svet EU je pristojen za glavni nadzor in usmerjanje Europola. Imenuje direktorja in namestnike direktorja ter skupaj z Evropskim parlamentom odobri njegov proračun (ki je del splošnega proračuna EU). Poleg tega lahko skupaj z Evropskim parlamentom sprejema predpise, povezane z njegovim delom. Svet vsako leto Evropskemu parlamentu pošlje posebno poročilo o delu Europola.

Organizacijska zgradba

Europol vodi izvršni direktor, ki je njegov pravni zastopnik, imenuje pa ga Svet Evropske unije. Sedanja izvršna direktorica Europola je Catherine De Bolle, ki je opravljanje te funkcije prevzela maja 2018.

Pomagajo ji trije namestniki izvršnega direktorja:

Zaposleni v Europolu so različnih narodnosti in imajo raznolike strokovne izkušnje.

Europol je 1. januarja 2010 postal polnopravna agencija EU. 1. maja 2017, ko je začela veljati njegova nova ustanovna uredba, je uradno postal Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj.

Nova uredba je bila sprejeta 11. maja 2016, ko je Evropski parlament izglasoval razširitev pristojnosti Europola, da bi mu tako omogočil okrepitev prizadevanj v boju proti terorizmu, kibernetskemu kriminalu ter drugim resnim in organiziranim oblikam kriminala. Z novo uredbo se je okrepila vloga Europola pri podpiranju sodelovanja med organi kazenskega pregona v EU.

Europol Organisational Chart