Om Europol

Vi bidrar till ett säkrare Europa

Europol är Europeiska unionens byrå för brottsbekämpning. Vårt huvudmål är att bidra till ett säkrare Europa för alla EU:s medborgare.

Vårt huvudkontor finns i Haag i Nederländerna. Vi hjälper EU:s 27 medlemsstater att bekämpa allvarlig internationell brottslighet och terrorism. Vi samarbetar också med många av EU:s partnerstater utanför EU och med internationella organisationer.

Storskaliga kriminella nätverk och terroristnätverk utgör ett betydande hot mot den inre säkerheten i EU och mot medborgarnas trygghet och försörjning. De största säkerhetshoten kommer från

Men nya hot uppstår också, såsom it-brottslighet och människohandel. Nätverken som ligger bakom brotten inom båda dessa områden är snabba när det gäller att utnyttja nya möjligheter. De är också svåra att bekämpa med traditionella brottsbekämpningsåtgärder.

Unika tjänster

Tack vare vår centrala ställning i den europeiska säkerhetsarkitekturen kan vi erbjuda en unik uppsättning tjänster och fungera som

 • stödcentrum för brottsbekämpande insatser,
 • nav för information om brottslig verksamhet,
 • expertcentrum för brottsbekämpande insatser.

Europol i siffror

 • Över 1000 anställda
 • 220 Europol-sambandsmän
 • Cirka 100 brottsanalytiker
 • Över 40 000 internationella utredningar stöds varje år

Analys utgör grunden för vår verksamhet. Bland våra anställda finns 100 brottsanalytiker, som hör till de bäst utbildade i Europa. De använder dagligen den allra senaste tekniken för att stödja undersökningar som genomförs av medlemsstaternas brottsbekämpande organ.

För att ge våra partner en djupare insikt i de brott de bekämpar utarbetar Europol regelbundna rapporter som erbjuder heltäckande, framåtblickande analyser av brottslighet och terrorism inom EU, bland annat följande:

Read more

Genom dessa rapporter och på andra sätt fungerar Europol som ett expertcentrum för EU och tillhandahåller en central plattform för brottsbekämpningsexperter från medlemsstaterna.

Internationella kriminella grupper och terroristgrupper verkar över hela världen med hjälp av den senaste tekniken. För att kunna bekämpa denna verksamhet på ett effektivt och samordnat sätt måste Europol vara lika flexibelt och innovativt och se till att arbeta med moderna metoder och verktyg. Därför förfogar vi över ett antal specialiserade organ och särskilt utformade system.

Dessa organ är följande:

De särskilda systemen, som erbjuder snabb och säker kapacitet för lagring, sökning, visualisering och koppling av information och som därmed utgör en sofistikerad verktygslåda för brottsbekämpning, omfattar bland annat

Europol är ett operativt centrum med maximal säkerhet där verksamheten bedrivs 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan.

Europols tjänstemän är alltid redo att resa med kort varsel och ge stöd genom vårt mobila kontor. Vår närvaro efterfrågas också i kampen mot olaglig narkotika. Vi har ett fullt operativt team som kan hjälpa till att demontera laboratorier för tillverkning av syntetiska droger på platsen.

Insamling, analys och spridning av denna information medför ett utbyte av stora mängder personuppgifter. I utförandet av dessa uppgifter följer Europol högsta möjliga standard för uppgiftsskydd och datasäkerhet.

Eftersom Europol kan reagera flexibelt fokuserar vi på olika områden av kriminell verksamhet och terrorism från år till år beroende på vad som krävs. Våra viktigaste prioriteringar förblir emellertid relativt stabila och återspeglar de internationella kriminella gruppernas och terroristgruppernas prioriteringar. Under årens lopp har vi byggt upp en betydande erfarenhet i kampen mot narkotikahandel, nätverk för olaglig invandring och människohandel, olaglig handel med fordon, it-brottslighet, penningtvätt och valutaförfalskning. Europol är det centrala europeiska kontoret för bekämpning av förfalskning av euro.

Europol har inrättat utmärkta samarbetsarrangemang med sina partner inom brottsbekämpning i och utanför Europa. Byrån sätter också stort värde på sina arrangemang för ansvarstagande som hör till de mest robusta och transparenta i världen.

Vi välkomnar allmänhetens intresse för vårt arbete och tror att den här webbplatsen ska ge besökarna en utförlig bild av vår verksamhet, det ansvarsfulla sätt som den bedrivs på och dess betydelse för att göra Europa säkrare.

Uppdrag

Europol stöder de brottsbekämpande myndigheterna i EU i deras arbete för att bekämpa brottslighet och terrorism inom alla Europols ansvarsområden.

Operativa insatser

De operativa insatserna är inriktade på

 • olaglig narkotika,
 • människohandel,
 • hjälp till olaglig invandring,
 • it-brottslighet,
 • brott mot den immateriella äganderätten,
 • cigarettsmuggling,
 • förfalskning av euro,
 • momsbedrägerier,
 • penningtvätt och spårande av tillgångar,
 • mobila grupper mot organiserad brottslighet,
 • kriminella motorcykelgäng,
 • terrorism.

Administration och kontroll

Europol rapporterar på EU-nivå till rådet (rättsliga och inrikes frågor).

Rådet har huvudansvaret för kontroll och ledning av Europol. Det utser Europols direktör och biträdande direktörer och godkänner Europols budget (som är en del av EU:s allmänna budget) tillsammans med Europaparlamentet. Rådet kan också, tillsammans med Europaparlamentet, anta förordningar i anslutning till Europols arbete. Varje år överlämnar rådet en särskild rapport till Europaparlamentet om Europols arbete.

Organisationsstruktur

Europol leds av en verkställande direktör, som är Europols juridiska företrädare och som utses av Europeiska unionens råd. Europols nuvarande verkställande direktör är Catherine De Bolle. Hon tillträdde i maj 2018.

Hon stöds av tre vice verkställande direktörer:

Europols anställda har mycket skiftande bakgrund och kommer från många olika nationer.

Den 1 januari 2010 blev Europol en fullvärdig EU-byrå. Den 1 maj 2017 blev Europol officiellt Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning, i och med att byråns nya förordning trädde i kraft.

Den nya förordningen antogs den 11 maj 2016, då Europaparlamentet röstade igenom att Europol skulle få utökade befogenheter för att kunna intensifiera insatserna i kampen mot terrorism, it brottslighet och andra former av allvarlig och organiserad brottslighet. Den nya förordningen stärker Europols roll när det gäller att stödja samarbetet mellan rättsvårdande myndigheter i EU.

Europol Organisational Chart